UDALAREN KIROL ESKOLEN 2018KO ARAUDIA

 

Udalaren kirol eskoletako kirol sistema

 

1.–Haurren jarduera fisikoa sustatzea da Burlatako Udalaren Kirol Patronatuaren (BUKP) xedeetako bat; horretarako, sustapen horren plangintzaz, kontrolaz eta ebaluazioaz arduratuko da, bere Udalaren Kirol Eskoletako (UKE) programaren bidez.

 

2.–BUKPak, egoki deritzonean, lankidetza hitzarmenak izenpetuko ditu kirol klub, federazio edo beste entitate batzuekin, UKEetako modalitateak teknikoki zuzendu, antolatu, garatu eta kontrolatzeko.

 

3.–Lankidetza hitzarmenak indarrean egonen dira kirol denboraldi batez (ekainetik maiatzera), eta urtero luzatuko dira automatikoki, salbu eta alderdietako batek urte bakoitzeko apirilaren 30a baino lehen salatzen badu edo UKEetako kirol sisteman aldaketa esanguratsurik gertatzen bada.

 

BUKPak bestelako indarraldiak ezartzen ahalko ditu UKEetan, haien federazio baldintzek hori aholkatuz gero.

 

4.–Hitzarmena bertan behera uztea. Hitzarmena bertan behera utziko da arrazoi hauetakoren bat jasoz gero:

 

–Araudi honetan eta haren osteko garapenetan ezarritako baldintzak ez betetzea.

 

–Legezko betebeharrak ez betetzea.

 

–Kirol klub, federazio edo entitate izenpetzailearen azkentzea edo desegitea.

 

–BUKPak ondorerik gabe uzten ahalko ditu lankidetza hitzarmenak, epemuga baino lehen, interes publikoko arrazoirik bada.

 

–Hitzarmena betetzea galarazten duten ezinbesteko arrazoiak izatea eta haiek behar bezala justifikatuta egotea.

 

5.–BUKParekin UKEetako lankidetza hitzarmena, indarrean betiere, duten kirol klub, federazio edo entitateek eta/edo haren laguntzak jasotzen dituztenek sistema hori errespetatu beharko dute, eta araudi honekin bat jarduteko nahiz kirol sistema honetan ezarritako egituren paralelo, kontrako edo ordezko den bestelako egiturarik ez eratzeko konpromisoa hartuko.

 

6.–Araudi honetan berariaz jasotzen ez diren aferak edo UKE jakin batek izan ditzakeen berezitasunak behin-behinean ebatziko ditu BUKPko Lehendakaritzak edo hark eskuordetutako pertsonak, Udalaren Kirol Koordinazioaren eta dagokion UKEren arduradunaren aholkuak entzunda, eta behin betiko, BUKPko Zuzendaritza Batzarrak.

 

UKEen xedeak

 

7.–Hona hemen UKEen xede orokorrak, entrenamenduen, lehiaketen eta bestelakoen gainerako irizpideen orientagarri izanen direnak:

 

–Kirolaren irakaskuntzaren bidez ikasleen heziketa integralean laguntzea, betiere kirolaren errendimendua ulertuta prozesuan lagun dezakeen baliabide gisa eta ez xede berariazko gisa.

 

–Irakaskuntza prozesuaren lehentasunezko xedetzat hartzea, kirol garapenaz gainera, gainerako kirolariak, teknikariak, epaileak, ikusleak eta kirol instalazioetako langileak errespetatzea, bai eta kirol espazioak eta materialak behar bezala erabiltzea ere.

 

–Kirolaren irakaskuntzaren prozesua ikasleen ongizate pertsonala eta haien gizarte harremanaren sustapena eta hobekuntza bermatuko dituen giroaz hornitzea.

 

–Kirol eta garbitasun ohiturak sortzea, etorkizunean beren kasa gara daitezen, eta helduaren ongizate fisiko, mental eta sozialaren zutarri izan daitezen.

 

–Eskura diren baliabideen arabera, ikasle guztiei bermatzea beraiek libreki hautatzen duten kirola ikasteko eta hartan aritzeko aukera, eta haien kirol gaitasunak ingurune osasuntsu eta seguruan garatu ahal izatea.

 

–Ahalegin eta ardura gogoa bultzatzea, bestea errespetatuz eta harekin lankidetzan.

 

–Burlatako bizilagunei erraztasunak ematea kirolak ikasi eta praktikatzeko, bazterkeriarik gabe kirol gaitasuna, sexua, gizarte baldintza eta abar direla-eta.

 

–Ikasleen indibidualtasuna errespetatzea, bereziki adin biologikoari, ezaugarri psikomotrizeei, kirol errendimenduko mailari eta norberaren lehentasunei edo kirol arlokoei dagokienez, aurrerapen logikoa segituz entrenamenduaren eta lehiaren kargetan.

 

–Ikasleak beren adinaren eta garapen mailaren araberako kontzeptu tekniko eta taktikoez hornitzea.

 

–Gorputz Hezkuntzaren berezko printzipio metodologikoen arabera jokatzea, azpimarra jarriz josteta eta hezkuntza kutsuan eta kirolaren balioak sustatzean.

 

Udalaren kirol eskoletako kirol egitura

 

8.–BUKPak, Lehendakaritzaren edo hark eskuordetzen duen pertsonaren bidez, eta behin entzunda Udalaren Kirol Koordinazioaren, dagokion UKEko arduradunaren eta klubek BUKPko Zuzendaritza Batzarrean duten ordezkariaren aholkuak, ebatziko du UKEen barruko espezialitate bakoitzaren denboraldi bakoitzerako kirol egitura. Kirol egitura honako hauek aintzat hartuta ezarriko da:

 

–Baliabide espazialak, haien erabileraren efizientzia eta eskuragarritasuna aintzat hartuta.

 

–Baliabide ekonomikoak, haien erabileraren efizientzia eta eskuragarritasuna aintzat hartuta.

 

–Baliabide pertsonalak, haien erabileraren efizientzia eta eskuragarritasuna aintzat hartuta.

 

–Etorkizuneko esku-hartzeak, arestian aipatu baliabideetan.

 

–Jarduera fisikoaren zientziei eta pedagogiari buruzko irizpide formalak.

 

–Federazio-arauak.

 

–UKEko ikasle guztien parte-hartze aktibo eta adierazgarria entrenamendu eta lehiaketetan.

 

9.–Egitura bat eta bakarra ezarriko da, kirol klub, federazio edo entitate beraren mendeko kirol modalitate bakoitzeko.

 

10.–Araudi honen 1. eranskinean zehaztuko da kirol formakuntza eta modalitate bakoitzeko kirol egitura, eta bertan adieraziko, kategoriak, taldeak, adinak, gutxieneko eta gehieneko plazak, taldeko, eta/edo entrenamendu saioen kategoria, kopurua eta denbora, eta arauotan jasotako irizpide orokorrei egiten ahal zaizkien zehaztapenak eta aldaketak.

 

11.–Kirol modalitate bakoitzeko UKE zatituko da, taldeka, adinaren arabera eta/edo lortutako maila teknikoen arabera, eta hauxe ezarriko da irizpide orokor gisa:

 

11.1.–Banakako kirolak: 8 gutxienez eta 15 gehienez.

 

11.2.–Taldekako kirolak: 8 gutxienez, eta gehienekoa kirolaren arabera.

 

Talde bakoitzeko gutxienekoak eta gehienekoak aldatzen ahalko dira, kirol modalitate eta/edo formakuntza etapa bakoitzaren ezaugarri eta premia berariazkoen arabera.

 

12.–UKEen etapa amaituta, kirol jarduera bideratuko da legez eratutako kirol klub eta entitateen bidez. BUKPak delako jarduera babesteko hitzarmen eta deialdiak ezartzen ahalko ditu.

 

13.–UKEen egutegia eskola egutegiari egokituko zaio; beraz, oporretan, zubietan eta jaiegunetan pausa eginen du, non BUKPak ez duen kontrakoa baimentzen arrazoi teknikoengatik eta/edo lehiaketengatik.

 

Arau orokor gisa, jardueraren hasiera irailaren erdialdean ezarri da, eta hasi eta 8,5 hilabetera, amaiera. Iraupen hori ezarri da BUKParen diru-laguntzak kalkulatzeko irizpide gisa.

 

Hitzarturiko entitateen betebeharrak

 

14.–BUKParekin UKEetako lankidetza hitzarmena, indarrean betiere, duten kirol klub, federazio edo entitateek honako eginkizun hauek izanen dituzte nahitaez:

 

–Araudi hau betetzea eta betearaztea, bai eta indarrean den kirol, lan eta datuen babesei nahiz tributu arloko betebeharrei buruzko legeetan eta aplikagarri gerta daitekeen beste edozeinetan ezarritakoa ere.

 

–Koordinatzaile bat izatea gutxienez, UKEko kirol zuzendaritzarako.

 

–UKEren irizpide teknikoak, didaktikoak eta metodologikoak ezarri eta kontrolatzea, araudi honetan jasotako xede eta gainerako arauekin bat. BUKPak beretzat gordetzen du araudi honi kontra egiten dioten alderdiak aztertu eta zuzentzeko eskubidea.

 

–BUKPari proposatzea lantalde tekniko kalifikatua osa dezala UKEko taldeez arduratzeko.

 

–Monitoreentzako formakuntza planak ezartzea, eskatzen den kirol titulazioa dutela bermatzeko, bai eta kirol irakaskuntzarako duten trebetasuna handitzeko ere.

 

–BUKPari aholku ematea kirol egitura ezartzean, bai eta UKEri lotutako beste edozein kirol aferatan ere.

 

–Aldian behin bilerak egitea BUKPko koordinatzailearekin.

 

–Araudi honetan espresuki jasotzen ez diren aferen eta/edo, aparteko arrazoiak medio, arauaren salbuespen direnen berri ematea BUKPari. Mota honetako neurriak hartu ahal izateko, BUKParen baimen espresa beharko da.

 

–BUKPra igortzea beharrezkotzat jotzen dituen gorabehera, kexa edo eskaera guztiak.

 

–Monitoreen jarduketak koordinatu eta kontrolatzea, eta UKEko taldeen jarraipena egitea.

 

–Kirol instalazioetan eta ekipamenduan ikusitako hondaketen berri ematea BUKPko koordinatzaileari.

 

–Izen emateak, fitxak eta kuotak ikuskatzea eta, orobat, urteko programazioan aitzinetik xedatu diren lehiaketa eta lehiaketetan parte hartu ahal izateko UKEk bete behar duen beste edozein baldintza.

 

–Esleitzea, BUKParekin koordinatuz, eskolako taldeen entrenamendu eta lehiaketen ordutegiak, ezarritako kirol egiturarekin bat.

 

–UKEri buruzko alderdi adierazgarririk bada, BUKPari idatziz aurkeztea honako agiri hauek:

 

 • Zuzendaritza Batzarraren bileren aktak eta deialdiak.
 • Aita, ama eta/edo legezko tutoreei emandako agirien kopia (29. artikulua).

 

–BUKPak informazioa eskatzen duenean, eskaerari erantzutea.

 

–UKEri aurkeztea kirol memoria eta memoria ekonomikoa, BUKPak finkatutako irizpideekin bat (69. eta 70. artikuluak).

 

–Eskolarako erantzukizun zibileko asegurua kontratatzea, monitoreek, koordinatzaile eta zuzendariek eta ikasleek egiten duten jarduera barne dagoela.

 

–Monitore, koordinatzaile eta zuzendariei ezagutaraztea UKEen araudia, bai eta instalazioak erabiltzeari buruzkoa ere. Arauok lantalde teknikoari eta zuzendaritza taldeari emanen zaizkie, paperean eta/edo euskarri informatikoan.

 

–Ikasleen aitak, amak eta/edo legezko tutoreak informatuta edukitzea, gutxienez ere, araudi honetan ezarritakoaren gainean (29. eta 30. artikuluak).

 

–Ikasleen aita, ama eta/edo legezko tutoreez arduratzea.

 

–BUKParen anagrama-armarria sartzea UKEko kirol jantzietan, bai eta karteletan, liburuxketan, web-orrian eta bestelako zabalkunde publikorako bitartekoetan ere.

 

Monitoreen betebeharrak

 

15.–Monitoreen eginkizunak, gutxienez ere, hauek dira:

 

–Taldearen jardueraz zuzenean arduratzea, entrenamendu eta lehiaketa orduetan.

 

–Entrenamendu eta lehiaketa saioetan garatzea UKEko koordinatzaileak bere talderako ezarritako irizpide tekniko, didaktiko eta medotodologikoak.

 

–UKEen araudia eta kirol instalazioak erabiltzeari buruzko arauak ezagutzea, aplikatzea eta errespetaraztea.

 

–Ikasleen jokabidea zaintzea kirol esparruaren barnean eta kanpoan, entrenamendu eta lehiaketa orduetan, kirol esparruetan eta aldageletan sartzen direnetik haiek erabiltzeari uzten dioten arte.

 

–Kirol instalazioa (kirol esparrua, aldagelak...), ekipamendua eta materiala behar bezala erabili eta zaintzen ote den ikustea.

 

–Kasu egitea, uneoro, kirol instalazioetan dauden BUKPko langileen jarraibideei.

 

–Ikasleek kirola modu osasungarrian eta seguruan egin dezaten bermatzea, eta kirol instalazio, ekipamendu edo materialetan antzemandako kalteen berri ematea UKEri.

 

–Klubak aldian behin deituko dituen bileretara joatea eta betiere jarraitzea hark finkatutako irizpideak.

 

–Bere taldeari dagozkion jarraipen fitxak betetzea.

 

–Egunero kontrolatzea ikasleak entrenamenduetara eta lehiaketetara joaten ote diren, eta UKEko koordinatzaileari aurrez jakinarazi gabeko hutsegiteen berri ematea.

 

–Lehenik bere taldeko ikasleen aita, ama eta/edo legezko tutoreez arduratzea. Aurkeztu beharreko informazioa hitzartutako entitateak zehaztutako jarduketa eremura mugatuko da.

 

–Entrenamendua eta lehiaketa bukatutakoan, 10 urtez azpiko ikasleak zaintzea, aitek, amek eta/edo legezko tutoreek hartzen dituzten bitartean. Betebehar hori bertan behera gera daiteke ikaslearen aitaren, amaren eta/edo legezko tutorearen baimen idatzia jasoz gero.

 

Aita, ama eta/edo legezko tutoreen betebeharrak

 

16.–Ikaslearen aitaren, amaren eta/edo legezko tutorearen eginkizunak hauek dira:

 

–Ezagutzea eta betetzea araudi hau, bai eta udalaren kirol instalazioen erabilerari buruzkoa ere.

 

–Betetzea berritze, izen-emate eta ordainketa epeak, bai eta dokumentazioa aurkeztekoak ere.

 

–Informazio bileretara joatea.

 

–Jakinarazpenak egiteko aukera ematen duten harremanetarako bide eskuragarriak erraztea eta eguneratuta edukitzea (telefono finkoa, telefono mugikorra, posta elektronikoa...).

 

–Ikaslea garaiz eramatea entrenamendu eta lehiaketetara, eta ziurtatzea monitorearen tutoretzapean geratzen dela, eta ikaslea garaiz hartzea haiek amaitzean.

 

–UKEk lagatako jantziak zaintzea eta behar bezala garbitzea, eta haiek itzultzea denboraldi bakoitzaren amaieran.

 

–Jokabide eredugarria mantentzea kirol instalazioetako langileekin, bai eta kirolari, epaile, monitore, koordinatzaile eta ikusleekin ere.

 

–Ahalik eta lankidetzarik handiena izatea hitzartutako entitatearekin.

 

Ikasleak

 

17.–Ikasle kontzeptua. Guztiak izanen dira UKEetako ikasleak, baldin eta, behin betiko plaza izanik, eskatzen zaien dokumentazio guztia aurkeztu badute eta nahitaezko kuota ordaindu badute horretarako epeetan.

 

17.1.–Ikasle izaerari eustea. Ikasle izaerari eutsiko zaio, ikaslea sartzen denetik UKE bakoitzaren adin-mugara iritsi bitartean, alde batera utzita ikaslearen kirol errendimendua eta bestelako inguruabar guztiak. Hona hemen izaera hori galtzeko arrazoiak:

 

–Araudi honetan jasotako zehapen-araubidea eta UKE bakoitzak egiten dituen ondorengo garapenak aplikatzea.

 

–Nahitaezko kuota ordaintzeko epeak ez betetzea, edo eskatutako agiriak ez aurkeztea plaza berritzerakoan edo ikasle berriaren izen-ematea egitean.

 

–BUKPak eta/edo hitzartutako entitateak dagokion kategoriaren araberako kirol talderik ezin eratu izatea.

 

–Justifikatu gabe ez agertzea, eta/edo aurrez jakinarazi gabe, ondoz ondoko 4 saiotara, edo ondoz ondokoak ez diren 10 saiotara ez joatea; halakoetan, ez zaie izen-ematearen kuota itzuliko.

 

18.–Ikaslearen eskubideak. Ikasle guztiek eskubide eta betebehar berak izanen dituzte UKEren barruan, inolako bazterkeriarik gabe. Honako eskubide hauek dituzte:

 

–Entrenamenduetan ikaslearen heldutasunari dagokion mailan aritzeko, betiere UKEko kirol egiturarekin eta hitzartutako entitatearen irizpide teknikoekin bat.

 

–BUKPak UKEetako esparrurako aitortutako lehiaketa ofizialetan parte hartzeko, ikaslearen heldutasunari eta ahalmenei dagokien mailan, eta kirol federazio bakoitzaren araudiarekin, hitzartutako entitatearen irizpidearekin eta araudi honetan ezarritakoarekin bat (25., 26., 27. eta 28. artikuluak).

 

–Aski kalifikatutako kirol monitoreak eta koordinatzaileak izateko, ahal bada.

 

–Duintasunez lehiatzeko gutxieneko ezinbesteko jantziak izateko, 60.3 artikuluan ezarritakoarekin bat.

 

–Duintasunez hartuak izateko.

 

–Aukera berdintasuna izateko.

 

–Ingurumen osasuntsu eta seguruan parte hartzeko.

 

19.–Ikaslearen betebeharrak. UKEetako ikasle izateak honako betebehar hauek dakartza berarekin:

 

–Zuzen jokatzea, uneoro, monitoreekin, hitzartutako entitateko arduradunekin, epaileekin, aurkariekin, ikusleekin, kirol instalazioetako langileekin...

 

–Monitoreak eta hitzartutako entitateko arduradunek, baita kirol instalazioetako langileek ere ematen dituzten jarraibide teknikoak eta jokaerari lotutakoak errespetatzea.

 

–BUKParen instalazioak erabiltzeko araudia betetzea, bai eta jarduera egiteko erabilitako gainerako instalazioena ere.

 

–Hitzartutako entitateak finkatutako entrenamenduetan parte hartzea, salbu eta aurrez jakinarazi eta behar bezala justifikatutako arrazoirik bada.

 

–Kirol klubak zehaztutako lehiaketetan parte hartzea, araudi honetan ezarritakoarekin bat.

 

–Agindutako epeetan ordainketak egitea eta nahitaezko dokumentazioa aurkeztea.

 

Zehapen araubidea

 

20.–Zehapen araubidea. Zehazpen araubide hau UKEetan aplikatuko da; halere, hitzartutako entitate bakoitzak hura garatzen ahalko du, BUKPko Zuzendaritza Batzarrak onetsi ondotik.

 

21.–Ahalmenak. BUKPko Lehendakaritzari dagokio ikasleak zehatzeko neurriak hartzea, araudi hau betetzen dela bermatzeko.

 

Monitoreak, kirol koordinatzaileak eta hitzartutako entitateko arduradunek ahalmena dute ikasleei ahoz kargu hartzeko eta are bertatik egozteko ere, ahozko kargu-hartzeari kasurik egiten ez dietenean, aparte utzirik arau-hausleari geroago ezar dakiokeen zehapena. Egoztekotan, ikaslea zaintzapean egonen da saioa amaitu arte.

 

22.–Arau-hausteen sailkapena. Arau-hausteen sailkapena: arau-hauste arinak, astunak eta oso astunak.

 

22.1.–Arau-hauste arinak:

 

–Kirol eremu bakoitzeko araudi berariazkoa ez errespetatzea.

 

–Kirol instalazioak, ekipamendua edo materiala behar bezala ez erabiltzea.

 

–Janaria, edariak edo kirol instalazioak hondatzen edo zikintzen dituen beste edozein elementu sartzea.

 

–Monitore, kirol koordinatzaile eta hitzartutako entitateko arduradunen jarraipenei kasu ez egitea.

 

–Instalazioen ardura duten langileen esanei kasurik ez egitea.

 

22.2.–Arau-hauste astunak:

 

–Hiru arau-hauste arin egitea.

 

–Liskar eta/edo eraso fisiko eta/edo ahozkoak piztea eta/edo haietan parte hartzea.

 

–Kirol instalazioak, ekipamendua edo materiala nahita zikintzea edo hondatzea.

 

–UKEk lehiaketetarako lagatako jantziak gaizki zaindu eta/edo garbitzea.

 

–Beste ikasleen edo arau-hauslearen beraren segurtasunari eragin diezaiokeen beste edozein ez-betetze.

 

–Kirol instalazioen barnean edo UKEko jardueran parte hartzen ari delarik ordena larriki nahastea dakarren edozein egite edo ez-egite.

 

22.3.–Arau-hauste oso astunak:

 

–Arau-hauste astun bat hiru aldiz egitea.

 

–Urtebetean hiru arau-hauste astun egitea.

 

–Kirol materiala edo hirugarrenen gauzak ebastea.

 

–Fisikoki edo ahoz erasotzea, edo hirugarren pertsonak ez errespetatzea UKEko jardueran parte hartzen ari delarik.

 

–Instalazioen barrenean bizikidetzari, ordenari eta segurtasunari bereziki eragiten dieten jarduketak, UKEko jardueran parte hartzen ari delarik.

 

–UKEren funtzionamendu arrunta galaraztea edo horretarako oztopo larriak jartzea.

 

–Kirol instalazioak, ekipamendua edo materiala modu larri eta nabarmenean hondatzea.

 

23.–Zehapenak.

 

23.1.–Arau-hauste arinen zehapena izanen da entrenamendu eta partidetan denbora batean (3-5 egun) parte hartu ezina. Orobat, 25-60 euroko isuna ekarriko dute eta egindako kalteak konpondu beharra.

 

Arau-hauste arinen preskripzio-epea sei hilabetekoa izanen da, eta arau-hauste arinengatik ezarritako zehapenena urtebetekoa.

 

23.2.–Arau-hauste astunen zehapena izanen da entrenamendu eta partidetan aldi batez (15 egun-hilabete 1) parte hartu ezina. Orobat, 61-300 euroko isuna ekarriko dute, eta egindako kalteak konpondu beharra.

 

Arau-hauste astunen preskripzio-epea bi urtekoa izanen da, bai eta arau-hauste astunengatik ezarritako zehapenena ere.

 

23.3.–Arau-hauste oso astunen zehapena izanen da entrenamendu eta partidetan aldi batez (hilabete) parte hartu ezina, baita UKEtik behin betiko kanporatzea ere, aparte utzita BUKPak arau-hauslearen aurka abiarazten ahal dituen legezko egintzak. Orobat, 301-600 euroko isuna ekarriko dute, eta egindako kalteak konpondu beharra.

 

Arau-hauste oso astunen preskripzio-epea hiru urtekoa izanen da, bai eta arau-hauste oso astunengatik ezarritako zehapenena ere.

 

24.–Zehapen prozedura.

 

24.1.–Araudi honetan ezarritakoaren edozein ez-betetzek ekartzen ahalko du UKEk aurreneurriz bidaltzea edozein monitore edo kirol koordinatzaile edota hitzartutako entitateko arduraduna.

 

Neurri hori aplikatuko da zehapena egiten den egunean berean, eta ikaslearen tutoretza zainduko da entrenamendu saioa amaitzen den arte, eta berehala jakinaraziko zaio kirol koordinatzaileari, bai eta aitari, amari eta/edo legezko tutoreari ere.

 

24.2.–UKEko kirol koordinatzaileak txostena eta arau-hauslearen datuak igorriko dizkio BUKPari, bidezko zehapen neurriak har ditzan, araudi honetan ezarritakoari jarraikiz.

 

Lehiaketa

 

25.–UKEen esparruko lehiaketak irakaskuntza prozesuko elementu garrantzitsuak dira, baina ez erabakigarriak, eta bitarteko gisa tratatu beharrekoak, eta ez UKEko monitoreen eta kirol koordinatzailearen xede gisa.

 

26.–Hitzartutako entitateak ezarritako irizpide teknikoek bete behar dituzte, eta koherente izan, araudi honen 7. artikuluan adierazitako xedeak, bai eta ikasleen eskubide eta betebeharrak (18. artikulua) eta gainerako arauak ere. BUKPak beretzat gordetzen du irizpideok berrikusi eta birdoitzeko eskubidea, baldin eta bateraezintasunik antzematen bada.

 

27.–UKEetako ikasle izaerak araudi honen 42. artikuluan aipatu lehiaketetan parte-hartzeko eskubidea ematen du.

 

Salbuespenez, ikasleen segurtasun fisikoa bermatzeko, hitzartutako entitateak aldi baterako mugatzen ahalko du ikasleek lehiaketetan parte hartzeko duten eskubidea.

 

28.–Ikasleak bere borondatez uko egiten ahalko dio lehiaketa ofizialetan parte-hartzeari, eta soilik entrenamenduetan parte hartu. Halere, horrek ez dakar murrizketarik nahitaezko kuotan.

 

Uko eginez gero, ezin izanen da lehiatzeko eskubidea berreskuratzeko eskatu, federazio plazarik ez bada.

 

Aita, ama edo legezko tutoreentzako informazioa

 

29.–Hasierako bilera. Hitzartutako entitateak, denboraldiaren hasieran, aita, ama eta/edo legezko tutoreei biltzeko deia eginen die, UKEko araudiari eta funtzionamenduari buruzko informazioa emateko.

 

29.1.–Hitzartutako entitatearen aldetik bertaratu beharrekoak: gutxienez ere, kirol koordinatzailea.

 

29.2.–Epea: denboraldia hasi, eta lehenengo lau asteen barruan. BUKPari bileraren/bileren datak, orduak eta tokiak jakinaraziko zaizkio.

 

29.3.–Edukiak. Gutxienez ere, honako hauei buruzko informazioa emanen da:

 

–Entitatearen organigrama eta funtzionamendua.

 

–Entrenamendu saioetan aplikagarriak diren irizpide tekniko, didaktiko eta metodologikoak.

 

–Lehiaketetan aplikagarriak diren irizpide tekniko, didaktiko eta metodologikoak.

 

–Ikaslearen eskubide eta betebeharrak, eta zehapen araubidea.

 

–Aiten, amen eta/edo legezko tutoreen eginkizunak.

 

–Entitatearen eta, aiten, amen eta/edo legezko tutoreen arteko harremanetarako prozedura eta bideak.

 

–Osasun-laguntzaren aurrean jokatzeko prozedura.

 

–Hurrengo denboraldietarako plazak berritzeko prozedura.

 

–Borondatezko ekarpenaren (zenbatekoa eta xedeak) azalpena eta justifikazioa.

 

–UKEen araudia kontsultatzeko web-orriaren esteka.

 

29.4.–Informaziorako bideak: bileretan, ahoz eta dokumentazio idatzia aurkeztuz; dokumentazioa helbide elektronikoz igorriko da edo, halakorik ezean, paperean.

 

30.–Etengabeko komunikazioa: entitateak ezarriko du zein diren harremanetarako bideak (posta elektronikoa, whatsappa, testu-mezuak...), lehiaketei, entrenamenduak bertan behera uzteari edo aurrez jakinarazi gabeko hutsegiteei buruzko informazioa helarazteko, nahiz intereseko beste edozein albisteren edo inguruabarren berri emateko.

 

Inskripzioak

 

31.–UKEetarako inskripzioak araudi honetan adierazitako irizpideekin bat eginen dira, eta ez dira baliozkotzat joko, ezta BUKPak diruz lagungarriak izanen ere, arauoi jarraitzen ez dieten inskripzio guztiak.

 

32.–Izena emateko urratsak.

 

Araudi honetan parte hartzeko ezartzen diren lehentasunezko irizpideekin bat, urrats hauek planteatzen dira izena emateko:

 

–Aitzineko denboraldian parte hartu zuten ikasleen izen-emateak berritzea.

 

–Ikasle berrien izen-emateak egitea.

 

33.–Aitzineko denboraldian parte hartu zuten ikasleen izen-emateak berritzea.

 

33.1.–Inskripzio organoak:

 

–BUKPak zuzenean zuzendutako jarduerak.

 

–UKEetako hitzarmena indarrean duten entitateak.

 

33.2.–Datak: maiatzean eginen da, gutxienez ere 15 egun naturalean.

 

33.3.–Publizitatea: BUKPak ez du publizitaterik eginen Burlatako biztanleen artean, UKEetan dauden ikasleak baitira.

 

33.4.–Prozedura. Inskripzio organoak izanen du ardura izena emateko epe honen hasieraren, amaieraren, araudiaren eta ondorioen berri emateko, aita, ama eta/edo legezko tutoreei. Informazioak datu hauek jasoko ditu gutxienez:

 

–Berritzeko epea.

 

–Ekarri beharreko datuak.

 

–Nahitaezko kuota eta ordaintzeko modua.

 

–Adierazpen espresa, azaltzen duena aurreikusitako epearen barruan ordainketa egin edo dokumentazioa aurkeztu ezik, hurrengo denboraldirako erreserba bertan behera gelditu dela.

 

–Jarraitzeko arriskua dagoela jakinaraztea: ezin denean bermatu hurrengo denboraldirako taldea osatuko ote den, ikaslearen aitari, amari eta/edo legezko tutoreari espresuki emanen zaio horren berri, berritze-epearen barruan.

 

Eskura dauden baliabide guztiak erabiliko dira plazak berritzeko aldiari buruzko informazioa emateko, eta eskuragarri egonen dira informazioa igorri dela, eta aitek, amek, eta/edo legezko tutoreek hartu dutela ziurtatzeko bitartekoak.

 

–Aita, ama eta/edo legezko tutoreentzako posta elektronikoa, hartze-agiria eta guzti.

 

–Ikasleen zerrenda, aitak, amak eta/edo legezko tutoreak sinatua, informazioa hartu dutela adierazten duena.

 

–Beste baliabide batzuk (ziurtatzeko bidetzat jotzen ez direnak): sare sozialak, kartelak (kirol instalazioetan), whatsappa, posta arrunta (hartze-agiririk gabe)...

 

Inskripzio organoak epe bat ezarriko du, berritu nahi ez duten ikasleak zein diren egiaztatu eta baieztatzeko, saiheste aldera organo kudeatzailearen akats administratiboak eta/edo aiten, amen eta/edo legezko tutoreen kudeaketa okerrak.

 

Aitei, amei eta/edo legezko tutoreei gomendatzen zaie plazari uko egiten zaiola dioen jakinarazpena gordetzeko.

 

–Uko-egitearen posta elektronikoa, aiten, amen eta/edo legezko tutoreena.

 

–Uko-egitearen idatzizko agiria, aitak, amak eta/edo legezko tutoreak sinatua.

 

–Telefono deien zerrenda, BUKParen baliabide administratiboen laguntzaz, jasoko dituenak deiaren data, ordua, solaskidea eta edukia, uko-egitea telefono bidez baieztatu bada.

 

Berritzeko epea igarota, ekainean, hitzartutako entitateek ikasle berrientzako plaza hutsen kopurua jakinaraziko diote BUKPari, eta UKEetako publizitate arlora igorriko.

 

33.5.–Berritzeei buruzko beste inguruabar eta argibideak.

 

–Izen-ematea behin betikotzat joko da ikasleak nahitaezko kuota ordaindu, eta eskatzen den dokumentazioa aurkezten duenean.

 

–Ordaintzeko epeak betetzen ez badira eta/edo dokumentazioa aurkezten ez bada, plazaren erreserba bertan behera geratuko da automatikoki. Ikaslea UKEn sartu nahi badu, ikasle berrien inskripzio-faseari heldu beharko dio.

 

–BUKPa edo hitzartutako entitatea ez dago behartuta ordaindutako nahitaezko kuota itzultzera berritzea formalizatzeko, salbu eta aski justifikatutako osasun-arrazoirik bada.

 

–Ikasle guztiei emanen zaie berritze guztien berri, beren kirolerako gaitasuna-errendimendua edo bestelako ezaugarriak edozein izanik ere. Guztiz debekatuta dago ikaslea “kanporatzea” edo plaza berritzea eragoztea UKEetako aldian.

 

–Ezin da ikasle berrien inskripziorik egin, eta guztiz debekatuta dago “fitxaketak” edo “sarbide-probak” egitea, bai eta araudi honi kontra egiten dioten bestelako jarduketak gauzatzea ere.

 

–Berritzeko eskaera gehiago bada BUKParen eta/edo kirol kluben kirol egituraren edukiera eta haiek diruaren aldetik eta kirol instalazioen aldetik dituzten baliabideak baino, irizpide hauek erabiliko dira hurrengo denboraldian plaza eskuragarria duten ikasleak hautatzeko:

 

 • Lehena: Burlatan erroldatuta egotea.
 • Bigarrena: zozketa.

 

34.–Ikasle berrien izen-emateak.

 

34.1.–Inskripzio organoak: salbuespenak salbu, BUKPak hartuko du ikasle berrien izen-emateak egiteko ardura.

 

34.2.–Datak: abuztuaren amaieran eta irailaren hasieran eginen dira. Halako kirol mota batzuetan, epe horiek aldatzeko baimena emanen da, horretarako kirol arloko arrazoirik bada.

 

34.3.–Publizitatea: BUKPak publizitatea eginen du, Burlatako herritarrek informazioa izan dezaten ikasle berriak UKEetan parte hartzeko datei, prozedurari, plaza eskuragarriei eta nahitaezko kuotari buruz.

 

Gutxienez ere, postontzietan banatzeko informazio idatzia eta Burlatako Udalaren web-orria erabiliko dira.

 

34.4.–Prozedura: BUKPak epea irekiko du interesdunek aurreinskripzioa egin dezaten.

 

Epe hori igarota, talde bakoitzeko plaza eskuragarrien arabera esleituko dira plazak. Plazen eskaera eskaintza baino handiagoa bada, zozketa eginen da eta lehentasuna izanen dute aurreinskripzioa egin duten Burlatako erroldatuek.

 

Plaza esleiturik ez dutenak itxaron-zerrendan sartuko dira, zozketan ezarri hurrenkerarekin bat, eta lehentasuna izanen dute Burlatan erroldatuek.

 

Epez kanpo inskribatu direnak itxaron-zerrendan sartuko dira aurreinskripzioaren ordenari jarraikiz.

 

Behin plazak esleitzeko prozesua burututa, BUKPak hitzartutako entitateei emanen die itxaron-zerrendarako onartutakoen eta baztertutakoen berri, ordainketak eta gainerako kudeaketak egiteko.

 

34.5.–Ikasle berrien izen-emateen gaineko bestelako inguruabarrak eta argibideak:

 

–Izen-ematea behin betikotzat joko da ikasleak nahitaezko kuota ordaindu, eta eskatzen den dokumentazioa aurkezten duenean; horretarako, 15 egun naturaleko epea izanen du, plazaren eskuragarritasuna baieztatzen denetik.

 

–Ordaintzeko epeak betetzen ez badira eta/edo dokumentazioa aurkezten ez bada, plazaren erreserba bertan behera geratuko da automatikoki.

 

–Ikasle berriak sartuko dira, baldin eta plaza huts eskuragarriak badira, betiere 34.4 artikuluan jasotako prozedurari jarraikiz, eta guztiz debekatuta dago “fitxaketak” edo “sarbide-probak” egitea, bai eta araudi honi kontra egiten dioten bestelako jarduketak gauzatzea ere.

 

35.–Jarraibideen orria. Preinskripzioa egiteko orduan, ikasleak datu hauek eman beharko ditu:

 

–Ikaslearen izena eta bi deiturak.

 

–Ikaslearen jaiotza data.

 

–Ikaslearen nortasun agiri nazionalaren fotokopia.

 

–Helbidea eta posta kodea.

 

–Erroldatzea (bai edo ez).

 

–Aitaren, amaren eta/edo legezko tutorearen izena eta bi deiturak.

 

–Aitaren, amaren eta/edo legezko tutorearen telefono finkoa.

 

–Aitaren, amaren eta/edo legezko tutorearen telefono mugikorra.

 

–Aitaren, amaren eta/edo legezko tutorearen helbide elektronikoa.

 

–Gizarte Segurantzan alta emanik dagoen ala ez. Segurua zehaztea, bestelakoa badu.

 

Preinskripzio-orrian bilduriko datuak datu pertsonalen babesari buruz indarra duen legeriaren mende egonen dira. Gisa berean, preinskripzio-orrian alderdi batzuk adieraziko dira, hala nola ikasleak datuei buruzko edozein aldaketaren berri emateko duen betebeharra, datuen bilketaren xedea, fitxategietan sartzeko eta datuak zuzendu eta ezabatzeko eta kalte-ordaina jasotzeko eskubideen gaineko jakingarriak, eta fitxategiaren erantzulea BUKPa dela.

 

Izena emateko prozesuan beharrezko baliabideak ezarriko dira, ikasleek UKEetan zer hizkuntzatan parte hartu nahi duten jakiteko.

 

UKEetako edozeinetan aurreinskripzioa egiteak esan nahi du adin txikiko ikaslearen tutoreek badakitela zein diren jardueraren ezaugarriak eta zein haren eskakizun fisikoa; halaber, esan nahi du aitortzen dutela adin txikikoak horretarako baldintza fisikoak dituela eta ez dagoela, osasunaren aldetik, jardueran aritzeko inolako eragozpenik.

 

Udalaren kirol eskolen publizitatea

 

36.–Hedabideak. Hona hemen herritarrari UKEekin ikusteko duten alderdien berri emateko baliabideak:

 

–UKEen araudia.

 

–Idatzizko publizitatea kirol instalazioetan eta Burlatako Udalean.

 

–Postontzietan banatzeko publizitate idatzia.

 

–Publizitatea Udalaren web-orrian.

 

–BUKParen bulegoetako telefonoa.

 

37.–Publizitatean azaldu beharreko datuak. Publizitatean bilduko diren datuak honako hauek izanen dira:

 

–Jarduera mota.

 

–UKEren entitate arduraduna.

 

–Jardueraren iraupena.

 

–Zer adinetakoei zuzendurik dagoen.

 

–Zer instalaziotan eta ordutan garatzen den jarduera (adinen eta maila teknikoaren arabera zehaztuta, ahal bada).

 

–Plaza eskuragarriak (adinen edo maila teknikoaren arabera zehaztuta, ahal bada).

 

–Nahitaezko kuota.

 

–Izen-emateari buruzko informazioa (epeak, ordutegiak, inskripzio organoa).

 

–UKEen oinarrizko araudia; honako hau jasoko du gutxienez:

 

 • Ikasleen izen-emateari / lehentasunei buruzko araudia.
 • UKEen gaineko araudia badela adieraztea.
 • Asegurua eta aldez aurreko osasun azterketa egiteko gomendioa.

 

38.–Argitaratzeko epea: ikasle berriek izena emateko publizitate idatzia aditzera emanen da (web-orrian, postontzietan eta instalazioetan) gutxienez ere 7 egun lehenago izen-emateak hasteko eguna baino.

 

39.–Hitzartutako entitateen publizitatea: hitzartutako entitateek bidezkoak iruditzen zaizkien baliabideen bitartez egiten ahalko dute beren kirol modalitatearen publizitatea, begiratzen badituzte BUKPak eta araudi honek finkaturiko irizpideak.

 

Nahitaezko kuota udalaren kirol eskoletan

 

40.–BUKPak ezarriko du UKEetan parte hartzeko ordaindu beharreko nahitaezko kuota. Nahitaezko kuota ordaintzean, ikasleak araudi honen 18. artikuluan adierazitako eskubideez baliatzen ahalko da.

 

41.–Nahitaezko kuota osorik pagatu beharko dute parte-hartzaile guztiek; ezin izanen da inola ere aldatu. Arau honi salbuespenak ezarri edo aldaketak egiteko, hura garatu eta onetsi beharko du BUKPak.

 

Inguruabar pertsonalak, ekonomikoak edo bestelakoak direla-eta nahitaezko kuota ordaindu ezin duten Burlatan erroldatutako pertsonen kasuen berri emanen diote hitzartutako entitateek BUKPari, kasuok azter ditzan. Ikaslea UKEn kautelazko alta emanik joko da, BUKPak kasua ebatzi bitarte.

 

42.–BUKPak nahitaezko kuota berbera ezarriko du UKE guztietarako, zein diren ere entrenamendu eta lehiaketa saioen kopurua eta denbora, kirol maila edo bestelako inguruabarrak. BUKPak bestelako nahitaezko kuota finkatzen ahalko du kirol modalitate eta/edo adin-talde jakinetarako, ulertzen bada modalitatearen eskakizun tekniko eta ekonomikoek hori justifikatzen dutela.

 

43.–Nahitaezko kuota ordaintzeak ez dakar berez UKEetan izena emanda egotea; aldiz, izena emateko prozesuko nahitaezko alderdia da, baina ez loteslea.

 

44.–Nahitaezko kuota honela ordainduko da:

 

–Hitzartutako entitateek zuzendutako jarduerak: hitzartutako entitatean ordainduko da zuzenean.

 

–BUKPak zuzenean gidatutako jarduerak: BUKPan ordainduko da.

 

45.–Hitzartutako entitateak arduratuko dira kobrantzak egiteaz UKEn, eta ezin izanen zaio BUKPari nahitaezko kuotengatik eskuratutako zenbatekoaren diru-sarrera erreklamatu, lapurreten, galeren, ez-ordaintzeen edo bestelako inguruabarren kasuan.

 

46.–Ikasle berriek 15 egun natural izanen dituzte, UKEetako ikaslea dela baieztatzen denetik, nahitaezko kuota ordaintzeko.

 

Ordainagiriaren kopia aurkeztu beharko zaio UKEko kirol koordinatzaileari.

 

47.–Denboraldian sar daitezkeen ikasle berrien nahitaezko kuota kalkulatzea: ikasle berriek UKEn parte hartuko duten hilabete kopuruari dagokion zati proportzionala ordainduko dute, gehi UKEk federazio kontzeptuengatik izan ditzakeen gastuak eta ikasleari eta/edo parte den taldeari zuzenean aplikagarri zaizkion bestelakoak.

 

48.–Nahitaezko kuota itzultzea.

 

48.1.–Zer egoeratan itzul daitekeen kuota:

 

–Parte-hartzailearen borondatezko uko-egitea (ez zaio aplikatuko berritzeengatik egin beharreko ordainketari): aplikagarria izanen da 15 egun naturalean, ikaslea UKEko lehen entrenamendura joaten denetik hasita, eta parte-hartzaileak borondatezko uko-egitea garaiz eta idatziz aurkezten badu.

 

–Zerbitzua modu iraunkorrean eteteagatik: BUKPa eta/edo hitzartutako entitatea behartuta dagoenean UKEren funtzionamendua modu iraunkorrean etetera. Nahitaezko kuota itzuliko zaie idatzizko eskaera egiten dutenei.

 

–Osasun arrazoiengatik: interesdunak alegatzen duenean osasun arrazoiren bat jarduera egitea modu jarraituan galarazten diona; halakoetan, osasun txostena aurkeztu beharko da, horren frogagarri. Jarduera egitea galarazten dion osasun arrazoiak UKEko jarduera hasitakoan sortua izan beharko du.

 

48.2.–Itzulketaren zenbatekoa: UKEren amaierara arte falta diren hilabete kopuruari dagokion zati proportzionala itzuliko da (iraupen osoa 8,5 hilabete, gutxi gorabehera). Kalkulua egin aitzin, UKEk federazio kontzeptuengatik izan dituen gastuak eta ikasleari eta/edo parte zen taldeari zuzenean aplikagarri zaizkion bestelakoak deskontatuko dira.

 

Nahitaezko ekarpena udalaren kirol eskoletan

 

49.–Hitzartutako entitateek UKEko parte-hartzaileei Borondatezko ekarpena izeneko borondatezko zenbateko osagarria ordaintzeko eskatzen ahalko diete.

 

Borondatezko ekarpenak barnean hartzen ditu ikasleek zuzenean egindako diru-ekarpenak, txartel, kamiseta eta abarren salmentatik ateratakoak, bai eta klubaren diru-sarrerak handitzea dakarten ikasleek gauzatutako beste edozein ekintzatatik eskuratutakoak ere.

 

50.–Araudi honetan jasotako eta, urtero, BUKParen kirol egituran eta diru-ekarpenetan zehaztutako zerbitzuak eta ikasleen eskubideak ez dira inola ere aldatuko, eta ez dute inolako loturarik Borondatezko ekarpen kontzeptuarekin.

 

51.–Hitzartutako entitateak eskatu beharreko Borondatezko ekarpenaren berri emanen die, nahitaez eta idatziz, parte-hartzaileei eta BUKPari, alderdi hauek argi eta garbi aipaturik:

 

–Ordainketaren borondatezko izaera.

 

–UKEetako zerbitzu eta eskubideekiko loturarik ez duela.

 

–Zenbateko ekonomikoa, eta nahitaezko kuotarekin duen desberdintasun argia.

 

–Zer denboralditan aplikatuko den.

 

–Ekarpen horietatik lortutako diru-sarreren xedea, helburua, bakoitzaren aurrekontua zehaztuz.

 

52.–Borondatezko ekarpenaren bidez lortutako diru-sarrerak, nahitaez, araudi honetan jasotako eta, urtero, BUKParen kirol egituran eta diru-ekarpenetan zehaztutako zerbitzu eta eskubideen osagarri diren kirol alorretara bideratuko dira.

 

–Entitateak antolatutako jarduera bereziak.

 

–Jarduera bereziak, entitateak haietan parte hartzen duelarik.

 

–UKEren esparrutik kanpoko lehiaketa ofizial batean parte hartzea.

 

–BUKPak funtsezkotzat hartzen ez dituen jantziak erostea.

 

–Diruz lagundu gabeko kirol material berariazkoa erostea.

 

–Entitateak antolatzen dituen argitalpen, ikastaro eta mintzaldiak.

 

–Monitore eta sustatzaileen formakuntzarako ikastaroak.

 

–Beste zerbitzu osagarri batzuk.

 

53.–BUKPa araudi honetan jasotakoaz haratago geratzen da, Borondatezko ekarpenaren arautze eta kudeaketatik guztiz bereizia, ulertzen baita entitatearen jarduketa eremu pribatuaren barnean dagoela eta ez entitate bakoitzarekin sinatutako UKEetako hitzarmenari loturik.

 

Burlatako Udalaren Kirol Patronatuaren ekarpenak

 

54.–UKEetako lankidetza hitzarmena indarrean duten entitateei BUKPak laguntza eta aholkularitza teknikoa emanen die, bai eta bere kirol instalazioak eta diru-laguntzak doan lagako ere, denboraldi bakoitzean dituen baliabide tekniko eta ekonomikoen nahiz giza baliabideen eskuragarritasunaren arabera, eta bere kirol egiturarekin bat.

 

55.–BUKParen diru-laguntza bateragarria izanen da beste entitate publiko edo pribatuek egin ditzaketen diru-laguntza eta ekarpenekin; halere, ekarpen guztien baturak ezin izanen dute entitatearen superabita ekarri.

 

56.–BUKParen ekarpenak, instalazioak lagatzeko lerroen eta UKEetako diru-laguntzen bidez, lehiaketa ofizial hauek prestatu eta horietan parte hartzeko jarduketak eta horien ondoriozko gastuak estaltzera mugatzen da:

 

–Nafarroako Kirol Jokoak.

 

–Herri eta erkidego mailako bestelako lehiaketak, ofizialki aitortuak Nafarroako Kirol Jokoetan sartzen ez diren diziplina eta/edo kategorietarako, aurrez BUKParen adostasuna izanik.

 

57.–Ekarpen horiek jasotzeko, hitzartutako entitateak araudi hau errespetatu, eta beharrezko memoriak eta justifikazioak aurkeztu beharko ditu.

 

58.–Aurrekontuak prestatzea: kirol denboraldiaren urrian eta azaroan, BUKPko kirol koordinatzaileak bilerak eginen ditu hitzartutako entitate bakoitzeko arduradunekin, BUKParen diru-laguntza aztertu, baloratu eta erabakitzeko. Bileretara honako dokumentazio idatzi hau aurkeztu beharko da:

 

–2. eranskina.

 

–UKEko ikasleen behin betiko zerrenda, entrenamendu-lehiaketa talde eta/edo kategoria bakoitzaren zerrendak aurkeztuz. Zerrenda bakoitzean jasoko dira araudi honen 35. artikuluan aipatu datuak.

 

59.–Giza baliabideetarako diru-laguntza: partida honetan aurreikusten dira UKEren koordinaziorako eta monitoreentzako gastuak.

 

59.1.–Koordinaziorako gastuak:

 

–Xedea: UKEren aholkularitzako, idazkaritzako, kudeaketa eta zuzendaritza tekniko eta kirolekorako gastuak.

 

–Kalkulatzeko irizpideak: ekarpen finkoa ikasle kopuruko.

 

59.2.–Monitoreentzako gastuak:

 

–Xedea: entrenamendu eta prestakuntza fisikoko gastuak, bai eta kirol praktikari eta irakaskuntzari zuzenean lotutako bestelakoak ere.

 

–Kalkulatzeko irizpideak: monitore bat ezarriko da, talde bakoitzeko. Ekarpen hori ezartzeko irizpideak, honako hauen arabera finkatuko dira:

 

 • Taldeko monitore titularraren titulazioa.
 • Asteko entrenamendu-orduak, BUKPak ezarritako kirol egiturarekin bat.

 

–Kalkulatzeko dokumentazioa: 2. eranskina beteta aurkeztuko da, monitorearen titulazioaren egiaztagiriarekin batera. Ez da eskatuko dokumentazio hori hurrengo deialdietan aurkezteko, salbu eta monitorearen titulazioa aldatzen bada.

 

59.3.–Kudeaketa:

 

–Kalkulatutako diru-laguntza izanen da emanen den gehienekoa; hortaz, BUKPak ez ditu ordainduko partida honetan sortzen diren defizitak.

 

–Gehienez ere, koordinaziorako partidaren %25 monitoreen partidara bideratzen ahalko da, eta alderantziz; inoiz ez hortik gora.

 

–Klubari baimena ematen zaio monitoreen diru-laguntza nahi erara banatzeko, aintzat hartuta arrazoizko irizpideak, hala nola monitore bat baino gehiago izatea talde bakoitzeko, edo espezializatutako monitoreak egotea prestakuntza fisikoan edo kirol postu berariazkoetan... Banaketa irizpideek arrazoizkoak eta arrazoituak behar dute, eta ekarpenaren kalkuluaren agirian azaldu beharko dira (2. eranskina).

 

59.4.–Justifikazioa:

 

–5. eranskina aurkeztearekin justifikatuko da; ez da gastuen frogagiririk aurkeztu behar, salbu eta BUKPak espresuki eskatzen badu.

 

–BUKPak honako dokumentu hauek joko ditu baliozkotzat:

 

 • Hartze-agiria, onuradunak sinatua; bertan zehaztuko da konpentsazioaren izaera, ordainketaren data, eta konpentsazioaren zenbatekoa, kontzeptua eta aldia.
 • Klubak onuradunaren alde egin banku-transferentzia; hartan jasoko dira konpentsazioaren kontzeptua eta aldia.
 • Enpresaren faktura, kudeaketa eta aholkularitza zerbitzuen, eta ekarpen honi lotutako bestelakoen kasuan.

 

60.–Baliabide materialetarako diru-laguntza: partida honetan bulegoko materialerako, kirol materialerako eta kirol ekipamenduetarako gastuak aurreikusten dira.

 

60.1.–Bulegoko materialerako diru-laguntza:

 

–Xedea: paper-gauzetarako, fotokopietarako, telefonorako, Interneterako eta UKEren kudeaketarako bestelako horniketetarako gastuak.

 

–Kalkulatzeko irizpideak: ekarpen finkoa ikasle kopuruko.

 

60.2.–Kirol materialerako diru-laguntza:

 

–Xedea: kirol materiala erostea, UKEko entrenamendu eta lehiaketetarako.

 

–Kalkulatzeko irizpideak: ekarpen finkoa ikasle kopuruko.

 

60.3.–Kirol jantzietarako diru-laguntza:

 

–Xedea: lehiaketarako kirol jantziak erostea, araudi honen 18. artikuluan jasotakoa betez.

 

Jantziak UKEren jabetzakoak dira, eta haiek itzuli beharko dira denboraldiaren amaieran.

 

–Kanpo geratzen dira gastu hauek: ez dira diru-laguntza honen xede izanen lehiaketarako ezinbesteko kirol jantzietarako (txandala, poltsa, berokia...) beharrezko gastuak gainditzen dituztenak; ulertzen da haiek hitzartutako entitateak, eta/edo aitek, amek eta/edo legezko tutoreek hartuko dituztela beren gain.

 

–Kalkulatzeko irizpideak: ekarpen finkoa ikasle kopuruko.

 

–Kalkulatzeko dokumentazioa: ikusirik UKEetako lehiaketa-ezaugarrien aldakortasuna, hitzartutako entitateak 2. eranskinean zehaztuko ditu kirol jantzien gastu eta kudeaketa irizpideak.

 

BUKPak irizpide orokorrekin bat ez datozen egoerak baimentzen ahalko ditu, aurrez jakinaraziz 2. eranskinaren bidez.

 

60.4.–Kudeaketa:

 

–Kalkulatutako diru-laguntza izanen da emanen den gehienekoa; hortaz, BUKPak ez ditu ordainduko partida honetan sortzen diren defizitak.

 

–Baliabide materialetarako guztizko diru-laguntza nahi erara banatzen ahalko da, partiden arteko aldaketa egiten ahalko da, baldin eta zerbitzuaren kalitatea bermatzen bada.

 

60.5.–Justifikazioa:

 

–6. eranskina aurkeztearekin justifikatuko da; ez da gastuen frogagiririk aurkeztu beharko, salbu eta BUKPak espresuki eskatzen badu.

 

–BUKPak honako dokumentu hauek joko ditu baliozkotzat:

 

 • Hornitzailearen faktura, ordainagiriarekin batera.
 • Erosketa-tiketa, 60,00 eurotik beherako gastuetarako.

 

61.–Joan-etorrietarako diru-laguntza: partida honetan aurreikusten dira UKEren garapenerako beharrezko joan-etorriek eragindako gastuak.

 

–Xedea. Hauek dira gastu diruz lagungarriak:

 

 • Monitoreek, koordinatzaileak eta zuzendariak UKEetan aitortu lehiaketetara (56. artikulua) egiten dituzten joan-etorriak, eta UKEren jarduerari lotutako formakuntza ikastaroak eta bilerak.
 • Taldeek Nafarroako Kirol Jokoen azken faseetan parte hartzeko egiten dituzten joan-etorriak.
 • Taldeek, lehiaketaren eta/edo UKEren ezaugarri bereziak direla eta, BUKPak aurrez baimentzen dituen lehiaketa zehatzetan parte hartzeko egiten dituzten joan-etorriak.

 

–Kanpo geratzen dira gastu hauek: irizpide orokor gisa, BUKParen baimen espresa izan ezik, ez da diru-laguntza honen xede izanen ikasleek lehiaketan parte hartzeko egin joan-etorrien gastua, ulertzen baita aiten, amen eta/edo legezko tutoreen eta/edo lehiaketaren antolatzailearen erantzukizuna dela.

 

–Kalkulatzeko irizpideak: ekarpen finkoa ikasle kopuruko.

 

61.1.–Kudeaketa:

 

–Kalkulatutako diru-laguntza izanen da emanen den gehienekoa; hortaz, BUKPak ez ditu ordainduko partida honetan sortzen diren defizitak.

 

–Ikasleen joan-etorriak, aurrez baimendutako kasuetan, garraio publikoaren bidez edo garraio enpresen bidez eginen da. BUKPak eta hitzartutako entitateak ez dute inolako erantzukizunik hartuko ikasleen garraioaren gainean.

 

61.2.–Justifikazioa:

 

–7. eranskina aurkeztearekin justifikatuko da; ez da gastuen frogagiririk aurkeztu beharko, salbu eta BUKPak espresuki eskatzen badu.

 

–BUKPak honako dokumentu hauek joko ditu baliozkotzat:

 

 • Garraio enpresaren faktura, ordainagiriarekin batera.
 • Garraio publikoko tiketa.
 • Ibilgailuaren jabearen hartze-agiria eta bidesarien tiketak, ibilgailu pribatuetan egiten diren joan-etorri baimenduen kasuan. Kilometroko bakoitzeko konpentsatu beharreko zenbatekoa ezarriko da.

 

62.–Federazio gastuetarako diru-laguntza: partida honetan aurreikusten dira araudi honen 56. artikuluan aipatu lehiaketetan parte hartu ahal izateko gastuak.

 

–Xedea. Hauek dira gastu diruz lagungarriak:

 

 • UKEko ikasle eta monitoreen baimenak.
 • Mutualitateak.
 • Taldeen izen-emateak lehiaketetan.
 • Federazio-isunak, erantzukizuna BUKPari egozten ahal zaionean.
 • Lehiaketa ofizialetako epaileak.
 • Parte hartu ahal izateko ezinbesteko beste federazio-kontzeptu batzuk.

 

–Kanpo geratzen diren gastuak. Honako hauek ez dira gastu diruz lagungarriak:

 

 • Baimenak eta mutualitateak, baldin eta 56. artikuluan aipatu lehiaketetan parte hartu ahal izateko beharrezkoak baino gehiago badira.
 • Osasun azterketak (ikasleen kontu).
 • Fidantzak, abalak eta antzekoak.
 • Klubaren federazio altak.
 • Federazio-isunak, erantzukizuna BUKPari egoz ezin dakiokeenean.
 • Lagunarteko partidetako epaileak.

 

–Kalkulatzeko irizpidea: 2. eranskinean jasotako hitzartutako entitatearen aurreikuspenaren arabera.

 

62.1.–Kudeaketa: kalkulatutako diru-laguntza gastu aurrekontutzat jotzen da, handitzen ahalko dena gastuak justifikatzeko aurkeztu dokumentazioaren arabera. BUKPak kontzeptu honetan gerta daitekeen defizita konpentsatuko du.

 

62.2.–Justifikazioa:

 

–8. eranskina aurkeztearekin justifikatuko da, betiere gastuen frogagiriak aurkeztuta.

 

–BUKPak honako dokumentu hauek joko ditu baliozkotzat:

 

 • Dagokion kirol federazioaren faktura, ordainagiriarekin batera.
 • Epailearen hartze-agiri sinatua, kirol federazio bakoitzak erabilitako dokumentuen araberakoa.

 

63.–Aseguruak kontratatzeko diru-laguntza: partida honetan, legez eskatzen diren polizak kontratatzeko gastuak aurreikusten dira.

 

–Xedea: aseguru polizak kontratatzea.

 

–Kalkulatzeko irizpidea: BUKPak polizen zenbateko osoa ordainduko du.

 

Efizientzia ekonomiko handiagoa eta legez ezarritako arriskuak estaltzen dituzten polizak lortzeko asmoz, BUKPak hitzartutako entitateei proposatzen ahalko die polizak beste klub batzuekin batera kontrata ditzatela.

 

63.1.–Kudeaketa: kalkulatutako diru-laguntza izanen da emanen den gehienekoa; hortaz, BUKPak ez ditu ordainduko partida honetan sortzen diren defizitak eta, betiere, kontratazioaren bideragarritasuna babestuko du.

 

63.2.–Justifikazioa:

 

–9. eranskina aurkeztearekin justifikatuko da; ez da gastuen frogagiririk aurkeztu beharko, salbu eta BUKPak espresuki eskatzen badu.

 

–BUKPak honako dokumentu hauek joko ditu baliozkotzat:

 

 • Aseguru artekaritzaren faktura, ordainagiriarekin batera.

 

64.–Jarduera berezietarako diru-laguntza: partida honetan aurreikusten dira UKEk jarduera bereziak antolatzeko edo haietan parte-hartzeko gastuak.

 

–Xedea: araudi honen 56. artikuluan aitortu lehiaketen barnean ez dauden jarduera bereziak antolatzeak edo haietan parte-hartzeak sortutako gastuak. Gastu hauek onartzen dira:

 

 • Joan-etorriak, mantenua eta ostatua.
 • Kirol materiala.
 • Izen-emateak.
 • Entrenatzaileak, gidak, animatzaileak, etab.
 • Antolaketa gastuak.
 • Garaikurrak, diplomak.

 

Hitzartutako entitateak jarduera antolatzeko diru-laguntza edo hartan parte hartzekoaren artean hautatu beharko du; ezin izanen da bien onuradun izan.

 

Diru-laguntza hau jasotzeak berarekin dakar jarduera bera ezin aurkeztu izatea BUKParen eta Burlatako Udalaren bestelako diru-laguntzen deialdietara.

 

–Kanpo geratzen diren gastuak. Honako hauek ez dira gastu diruz lagungarritzat joko:

 

 • Gutxienez ere, UKEko ikasleen %50ari onura ekartzen ez diotenak.
 • Araudi honen funtsezko xedeak eta gainerako atal multzoa betetzen ez dituzten jarduerak.
 • Dagoeneko BUKPak edo Burlatako Udalak egin, bultzatu edo diruz laguntzen dituzten jarduerak.
 • Partikulartzat edo interes esklusiboki pribatukotzat jotzen diren jarduerak.
 • Entitatearen beraren lan arruntari dagozkion jarduerak.
 • Elitistatzat jotzen diren jarduerak.
 • Azken xedea funtsean kirolari lotua ez duten jarduerak.
 • Entitatearen erabilera arrunterako materialek sortutako gastuak, espezifikoki jarduerarako erosi ez direnak.
 • Beste deialdi batzuk direla-eta patronatu honek diruz dagoeneko lagundu dituen gastuak.
 • Guztiz beharrezkoak ez diren edo jarduera gauzatzeko gehiegizkotzat jotzen diren gastuak.

 

–Kalkulatzeko irizpidea:

 

 • Antolatzeko diru-laguntza: ekarpen finkoa ikasle kopuruko.
 • Parte hartzeko diru-laguntza: ekarpen finkoa ikasle kopuruko.

 

64.1.–Kudeaketa: kalkulatutako diru-laguntza izanen da emanen den gehienekoa; hortaz, BUKPak ez ditu ordainduko partida honetan sortzen diren defizitak.

 

64.2.–Justifikazioa:

 

–10. eranskina aurkeztearekin justifikatuko da; ez da gastuen frogagiririk aurkeztu beharko, salbu eta BUKPak espresuki eskatzen badu.

 

–BUKPak honako dokumentu hauek joko ditu baliozkotzat:

 

 • Hornitzailearen faktura, ordainagiriarekin batera.
 • Erosketa-tiketa, 60,00 eurotik beherako gastuetarako.
 • Hartze-agiria, onuradunak sinatua; bertan zehaztuko da konpentsazioaren izaera, ordainketaren data, eta konpentsazioaren zenbatekoa, kontzeptua eta aldia.
 • Klubak onuradunaren alde egin banku-transferentzia; hartan jasoko da konpentsazioaren kontzeptua eta aldia.
 • Enpresaren faktura, kudeaketa eta aholkularitza zerbitzuen, eta ekarpen honi lotutako bestelakoen kasuan.

 

65.–Formakuntzaren babeserako diru-laguntzak: BUKPak diruz lagunduko du, hitzartutako entitateekin elkarlanean, UKEetako monitoreen eta koordinatzaileen formakuntza. BUKPak diru-laguntza honetan parte hartzeko baimena ematen ahalko die UKEetako jarduera gauzatzen ez duten Burlatako beste kirol klub batzuei.

 

–Xedea: entitate publikoek edo kirol federazioek antolatu formakuntza ekintzetan edo ikastaro ofizialetan izena emateko gastuak.

 

–Kanpo geratzen diren gastuak. Honako hauek ez dira diruz lagungarritzat joko:

 

 • Entitatearen kontuen kontura egiten ez diren izen-emateen gastuak edo ikasleak dagoeneko ordaindu dituenak.
 • Joan-etorrietako, ostatuko, mantenuko gastuak.
 • Formakuntza ikastaroak, ikastaroari etekina atera zaiola egiaztatzen duen tituluarekin batera aurkeztuz gero.

 

–Kalkulatzeko irizpidea:

 

 • Gastuaren %50a lagunduko da, eta ikastaro bakoitzeko 200 euro emanen dira gehienez.
 • BUKPak denboraldi bakoitzean finkatuko du xede honetarako aurrekontuko partida espezifiko bat. Lehenengo irizpidea aplikatzearekin partidan eskuragarri dagoen zenbatekoa gainditzen bada, proportzionalki banatuko da emandako diru-laguntzaren arabera, partidan aurrekontu mugarik ez badago.

 

65.1.–Kudeaketa: kalkulatutako diru-laguntza izanen da emanen den gehienekoa; hortaz, BUKPak ez ditu ordainduko partida honetan sortzen diren defizitak.

 

65.2.–Justifikazioa:

 

–11. eranskina aurkeztearekin justifikatuko da, betiere honako hauek aurkeztuta:

 

 • Formakuntzako ikastaroa edo ekintza antolatu duen kirol federazioaren edo entitate publikoaren faktura, klubaren ordainagiriarekin batera.
 • Formakuntza ikastaroari edo ekintzari etekina atera zaiola egiaztatzen duen titulua.

 

66.–Espainiako lehiaketetan parte hartzeko diru-laguntzak: BUKPak diruz lagunduko du, hitzartutako entitateekin elkarlanean, UKEetako ikasleen parte-hartzea Espainiako lehiaketetan.

 

–Xedea: kluben gastuak Espainiako lehiaketetan parte hartzeko.

 

–Kalkulatzeko irizpidea:

 

 • BUKPak denboraldi bakoitzean finkatuko du xede honetarako aurrekontuko partida espezifiko bat.
 • Legez eratutako kirol amateurreko klub eta entitate pribatuentzako laguntzen deialdian aplikatu irizpide berak aplikatuko dira.

 

66.1.–Kudeaketa: kalkulatutako diru-laguntza izanen da emanen den gehienekoa; hortaz, BUKPak ez ditu ordainduko partida honetan sortzen diren defizitak.

 

66.2.–Justifikazioa:

 

–12. eranskina aurkeztearekin justifikatuko da, betiere gastuen frogagiriak aurkeztuta.

 

67.–Diru-laguntza ekonomikoaren ordainketa. BUKPak 3 alditan ordainduko du diru-laguntza, baldintzak betez gero:

 

–%50, ikasturteko kirol denboraldiko apirilaren 1a baino lehen.

 

–%25, UKEren kirol memoria eta memoria ekonomikoa aurkeztu eta hurrengo egun baliodunean, araudi honetan jasotako irizpide eta dokumentuei jarraikiz.

 

–%25, aurkeztutako dokumentazioa eta BUKPak eskatutako dokumentazio osagarria egiaztatu ondotik, ikasturteko kirol denboraldiaren amaiera urteko abenduaren 31 baino lehen.

 

Kirol memoria eta memoria ekonomikoa

 

68.–Kirol denboraldi bakoitzaren amaieran, urte bakoitzeko uztailaren 31 baino lehen, UKEetako lankidetza hitzarmena indarrean duten entitateek BUKPari aurkeztuko dizkiote bukatu berri den denboraldiari dagozkion kirol memoria eta memoria ekonomikoa.

 

69.–Memoria ekonomikoa: 3. eranskina beterik aurkeztuz, aipatu 5., 6., 7., 8., 9., 10, 11. eta 12. eranskinekin batera. Justifikazioak emandako diru-laguntza osoa frogatu beharko du eta, behar izatera, azken ordainketan pagatu beharreko zenbatekoa murriztuko da, justifikatu gabeko diru-laguntzaren zenbatekoaren proportzioan.

 

70.–Kirol memoria. 4. eranskina beterik aurkeztuz; hartan, gutxienez ere, datu hauek jasoko dira:

 

–UKEren funtzionamendu orokorra.

 

–Partaidetza eta emaitzarik esanguratsuenak.

 

–Funtzionamenduari, instalazioei eta kirol materialei lotutako gabezia nagusiak.

 

–Hurrengo denboraldirako hobekuntza proposamenak.

 

–Hurrengo denboraldirako beharko diren materialak.

 

–Jakinarazi nahi den beste edozer.

 

71.–Deskontuak: behar bezala justifikatu gabeko edo araudi honetan ezarritako xede eta/edo irizpideak betetzen ez dituzten zenbatekoak deskontatuko dira.

 

BUKPak diru-laguntzen beste deialdi batzuetatik deskontatzen ahalko ditu zenbatekoak, bolumenaren arabera.

 

 

 

NORMATIVA DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 2018

Del sistema deportivo de las escuelas deportivas municipales

1.–La promoción de la Actividad Física Infantil es uno de los fines del Patronato Municipal de Deportes de Burlada (P.M.D.B.), quien a través de su programa de Escuelas Deportivas Municipales (E.E.D.D.M.M.), planificará, controlará y evaluará dicha promoción.

2.–El P.M.D.B., cuando lo estime oportuno, formalizará convenios de colaboración con Clubes, Federaciones u otras Entidades Deportivas para la dirección técnica, organización, desarrollo y control de las distintas modalidades de las E.E.D.D.M.M.

3.–Los convenios de colaboración tendrán vigencia de una temporada deportiva (junio a mayo), prorrogándose anualmente de forma automática, salvo denuncia por alguna de las partes antes del 30 de abril de cada año o salvo modificación sustancial en el sistema deportivo de las E.E.D.D.M.M.

El P.M.D.B. podrán establecer distintos periodos de vigencia para aquellas E.E.D.D.M.M. cuyos condicionantes federativos así lo aconsejen.

4.–Resolución del Convenio. Serán causa de resolución del Convenio:

–El incumplimiento de las condiciones establecidas en la presente Normativa y sus posteriores desarrollos.

–El incumplimiento de las obligaciones legales.

–La extinción o disolución del Club, Federación o Entidad deportiva firmante.

–El P.M.D.B. podrá dejar sin efecto los convenios de colaboración, antes del vencimiento, si lo justificasen circunstancias sobrevenidas de interés público.

–Los casos de fuerza mayor que imposibiliten el cumplimiento del convenio, siempre que aquella se encuentre totalmente justificada.

5.–Cualquier Club, Federación o Entidad Deportiva con convenio de colaboración en vigor de E.E.D.D.M.M. con el P.M.D.B., y/o se favorezca de sus convocatorias de ayudas, deberá respetar dicho sistema, comprometiéndose a actuar acorde a la presente Normativa y a no crear estructuras paralelas, contrarias o suplementarias a las previstas en este sistema deportivo.

6.–Aquellas cuestiones que no queden expresamente reflejadas en esta normativa, así como las peculiaridades que una determinada E.D.M. pudiera tener, serán resueltas provisionalmente por la Presidencia del P.M.D.B. o por la persona en quien delegue, tras el asesoramiento de la Coordinación Deportiva Municipal y de la persona responsable de la E.D.M. implicada, y definitivamente por la Junta Rectora del P.M.D.B.

De los objetivos de las E.E.D.D.M.M.

7.–Los objetivos generales de las E.E.D.D.M.M., que orientarán el resto de criterios de entrenamiento, competición y otros, son:

–Colaborar mediante la enseñanza físico-deportiva en el proceso de educación integral del alumnado, entendiendo siempre el rendimiento deportivo, no como un fin en si mismo, sino como un medio de colaboración en tal proceso.

–Ubicar como objetivos prioritarios del proceso de enseñanza, además del desarrollo físico-deportivo, el respeto al resto de deportistas, cuerpo técnico, cuerpo arbitral, público y personal de las instalaciones deportivas y el correcto uso de espacios y materiales deportivos.

–Dotar al proceso de enseñanza deportiva del ambiente que garantice el bienestar personal del alumnado, y el fomento y la mejora de sus relaciones sociales.

–Crear hábitos deportivos e higiénicos para que en un futuro se desarrollen autónomamente y contribuyan a la consecución del estado de bienestar físico, mental y social de la persona adulta.

–Garantizar a todo el alumnado, en función de los recursos disponibles, la posibilidad de aprender y practicar el deporte que ellos elijan libremente, y poder desarrollar sus aptitudes deportivas básicas en un entorno sano y seguro.

–Fomentar un espíritu de esfuerzo y de responsabilidad en cooperación y respeto con y hacia el otro.

–Facilitar la enseñanza y práctica deportiva al vecindario de Burlada, sin discriminación por razones de capacidad deportiva, sexo, condición social u otras.

–Respetar la individualidad del alumnado, especialmente en lo que se refiere a su edad biológica, cualidades psicomotrices, nivel de rendimiento deportivo y preferencias personales y deportivas, siguiendo una progresión lógica en las cargas de entrenamiento y competición.

–Dotar al alumnado de los conceptos técnicos y tácticos adecuados a su edad y nivel de desarrollo.

–Actuar acorde a los principios metodológicos propios de la Educación Física, incidiendo en el carácter educativo y lúdico y en el fomento de los valores del deporte.

De la estructura deportiva de las escuelas deportivas municipales

8.–El P.M.D.B., a través de su Presidencia, o persona en quien delegue, tras el asesoramiento de la Coordinación Deportiva Municipal, de la persona responsable de la E.D.M. implicada y de los representante de Clubes en la Junta Rectora del P.M.D.B, establecerá para cada temporada, la estructura deportiva para cada una de las especialidades que conforman las E.E.D.D.M.M. La estructura deportiva se establecerá teniendo en cuenta:

–Recursos espaciales, atendiendo a la disponibilidad y eficiencia de su uso.

–Recursos económicos, atendiendo a la disponibilidad y eficiencia de su uso.

–Recursos personales, atendiendo a la disponibilidad y eficiencia de su uso.

–Implicaciones futuras en los recursos anteriormente citados.

–Criterios formales de las ciencias y la pedagogía de la actividad física.

–Reglamentaciones federativas.

–Garantía de una participación activa y significativa de todo el alumnado de la E.D.M. en los entrenamientos y la competición.

9.–Se establecerá una única estructura por cada modalidad deportiva dependiente de un mismo Club, Federación o Entidad Deportiva, salvo motivos de interés público.

10.–La estructura deportiva de cada etapa de formación y modalidad deportiva se especificará en el Anexo 1 de esta Normativa, indicando categorías, grupos, edades, plazas mínimas y máximas por equipo y/o categoría, número y tiempo de sesiones de entrenamiento y las posibles especificaciones y modificaciones a los criterios generales recogidos en el articulado.

11.–La E.D.M. de cada modalidad deportiva se dividirá para su funcionamiento en grupos, según edades y/o niveles técnicos alcanzados, estableciéndose como criterio general:

11.1. Deportes individuales: Mínimo: 8-Máximo: 15.

11.2. Deportes colectivos: Mínimo: 8-Máximo: variable según deporte.

Los mínimos y máximos por grupo podrán ser modificados en función de las características y necesidades específicas de cada modalidad deportiva y/o etapa de formación.

12.–Una vez finalizada la etapa de E.E.D.D.M.M., la actividad deportiva se encauzará a través de los Clubes y Entidades Deportivas legalmente constituidas. El P.M.D.B. podrá establecer convenios y convocatorias de ayudas para el apoyo a dicha actividad.

13.–El calendario de las E.E.D.D.M.M., se adaptará al calendario escolar, descansando en períodos de vacaciones, puentes y festivos, salvo que el P.M.D.B. autorice lo contrario por razones técnicas y/o competitivas.

Como norma general se establece el inicio de la actividad a mediados de septiembre, finalizando a los 8,5 meses de la fecha de inicio. Se establece dicha duración como criterio de cálculo para las subvenciones económicas a aportar por el P.M.D.B.

De las obligaciones de las entidades convenidas

14.–El Club, Federación o Entidad Deportiva con convenio de colaboración en vigor de E.E.D.D.M.M., desempeñará obligatoriamente las siguientes funciones:

–Cumplir y hacer cumplir la presente Normativa, así como la legislación vigente en materia deportiva, laboral, protección de datos, obligaciones tributarias y de cualquier otra índole que les sea de aplicación.

–Contar, al menos, con un-a Coordinador-a para la dirección deportiva de la E.D.M.

–Establecer y controlar la aplicación los criterios técnicos, didácticos y metodológicos de la E.D.M., acorde a los objetivos y resto del articulado recogidos en la presente Normativa. El P.M.D.B. se reserva el derecho de analizar y corregir aquellos aspectos que contravengan la presente Normativa.

–Proponer al P.M.D.B. un equipo técnica y humanamente cualificado para atender los diferentes grupos de la E.D.M.

–Establecer planes de formación para el monitorado, con el objeto de garantizar que dispongan de la titulación deportiva requerida y de aumentar su capacitación en la enseñanza deportiva.

–Asesorar al P.M.D.B. en el establecimiento de la estructura deportiva y cualquier otra cuestión deportiva relacionada con la E.D.M.

–Mantener reuniones periódicas con el Coordinador del P.M.D.B.

–Informar al P.M.D.B. de todas aquellas cuestiones que no estén expresamente reflejadas en la presente Normativa y/o que por razones extraordinarias pudiesen suponer una excepción a la misma. La adopción de este tipo de medidas precisará de autorización expresa por parte del P.M.D.B.

–Trasladar al P.M.D.B. toda circunstancia, queja o solicitud que considere necesaria.

–Coordinar y controlar las actuaciones de su monitorado y realizar el seguimiento de los grupos de la E.D.M.

–Comunicar al Coordinador del P.M.D.B. los desperfectos observados en las instalaciones y equipamiento deportivo.

–Supervisar las inscripciones, fichas, cuotas y cualquier otro requisito que la E.D.M. haya de cumplir para poder participar en las competiciones y campeonatos que se hayan dispuesto de antemano en la programación anual.

–Asignar de forma coordinada con el P.M.D.B., los horarios de entrenamiento y competición de los diversos grupos de Escuela, acorde a la estructura deportiva establecida.

–Presentar por escrito al P.M.D.B., cuando se trate de aspectos significativos referidos a la E.D.M., la siguiente documentación:

 • Convocatorias y actas de las reuniones de la Junta Directiva.
 • Copia de documentos entregados a padres, madres y/o tutores legales (artículo 29).

–Satisfacer la demanda de información requerida por el P.M.D.B.

–Presentar memoria deportiva y económica de la E.D.M., acorde a los criterios marcados por el P.M.D.B. (artículos 69 y 70).

–Contratar un Seguro de Responsabilidad Civil para la Escuela, en la que se incluya la actividad realizada por monitorado, coordinación y directivos-as y alumnado.

–Dar a conocer al monitorado, coordinación y directivos-as la Normativa de las E.E.D.D.M.M. y la Normativa de Uso de Instalaciones. Estas normas serán facilitadas a todo el cuerpo técnico y directivo en formato papel y/o informático.

–Mantener informados a padres, madres y/o tutores legales del alumnado acorde, como mínimo, a lo establecido en la presente Normativa (artículos 29 y 30).

–Atender a los padres, madres y/o tutores legales del alumnado.

–Incluir el anagrama-escudo del P.M.D.B. en la indumentaria de competición de la E.D.M., así como en carteles, folletos, página web y otros medios de difusión pública.

De las obligaciones del monitorado

15.–Las funciones propias del monitorado, como mínimo, son:

–Atender directamente la actividad del grupo en los horarios de entrenamiento y de competición que tenga asignado.

–Desarrollar en las sesiones de entrenamiento y competición los criterios técnicos, didácticos y metodológicos establecidos para su grupo por la coordinación de la E.D.M.

–Conocer, aplicar y hacer respetar la Normativa de E.E.D.D.M.M. y de Uso de las Instalaciones Deportivas.

–Velar por el comportamiento del alumnado dentro y fuera del terreno deportivo, en horario de entrenamiento y competición, desde el acceso a los espacios deportivos y vestuarios, hasta la finalización del uso de los mismos.

–Velar por el buen uso y conservación de la instalación (espacio deportivo, vestuarios...), equipamiento y material deportivo.

–Atender, en todo momento, las indicaciones del personal del P.M.D.B. presente en las instalaciones deportivas.

–Asegurar una práctica saludable y segura del alumnado, comunicando a la coordinación de la E.D.M. cualquier desperfecto en las instalaciones, equipamiento o material deportivo.

–Acudir a las reuniones periódicas que pudiera convocar el Club y seguir en todo momento las directrices marcadas por él.

–Rellenar las fichas de seguimiento correspondientes a su grupo.

–Controlar diariamente la asistencia del alumnado a los entrenamientos y competición, trasladando a la coordinación de la E.D.M. aquellas faltas de asistencia que no hayan sido comunicadas previamente.

–Atender en primera instancia a los padres, madres y/o tutores legales del alumnado de su grupo. La información a aportar se limitará al ámbito de actuación definido por la Entidad convenida.

–Custodiar al alumnado menor de 10 años hasta que sea recogido por su padre, madre o tutor-a legal tras el entrenamiento y la competición. Dicha obligación podrá ser omitida tras autorización escrita por parte de padre, madre y/o tutor legal del alumno-a.

De la obligaciones de los padres, madres y/o tutores legales

16.–Las funciones propias de los padres, madres o tutores legales del alumnado son:

–Conocer y respetar la presente Normativa, así como la Normativa de Uso de las instalaciones deportivas municipales.

–Cumplir con los plazos de renovación, inscripción, pagos y entrega de documentación.

–Asistir a las reuniones informativas.

–Facilitar y mantener actualizados los medios de contacto que estén a su disposición que permitan la realización de comunicados (teléfono fijo, teléfono móvil, correo electrónico...).

–Llevar y recoger con puntualidad al alumno-a a entrenamientos y competición, asegurándose de que deja al alumno-a bajo la tutela del monitor-a.

–Velar por el buen estado de mantenimiento y limpieza de la indumentaria cedida por la E.D.M., siendo obligatorio entregarla al final de cada temporada.

–Mantener un comportamiento ejemplar con respecto a deportistas, cuerpo arbitral, monitorado, coordinación, público y personal de las instalaciones deportivas.

–Colaborar, en la medida de lo posible, con la Entidad convenida.

Del alumnado

17.–Concepto de alumnado: Se consideran alumnas y alumnos de las E.E.D.D.M.M. a todas aquellas personas que contando con plaza disponible definitiva hayan presentado toda la documentación requerida y satisfecho el pago de la Cuota Obligatoria en los plazos estipulados.

17.1. Mantenimiento de la condición de alumno-a: La condición de alumno-a se mantendrá desde la incorporación del alumno-a hasta la edad de finalización de cada E.D.M., independientemente de su rendimiento deportivo y de cualquier otra circunstancia. Dicha condición sólo podrá perderse por los siguientes motivos:

–Por aplicación del régimen sancionador recogido en la presente Normativa y sus posteriores desarrollos en cada E.D.M.

–Por incumplimiento de los plazos de pago de la Cuota Obligatoria y de la presentación de la documentación requerida, en la inscripción por renovación de plaza o de nuevo alumno-a.

–Por la imposibilidad del P.M.D.B. y/o la Entidad convenida para crear equipo-grupo de la categoría correspondiente.

–La ausencia sin justificar y/o comunicación previa durante 4 sesiones consecutivas o 10 no consecutivas podrá ser motivo de baja, sin reembolso del importe abonado en la inscripción.

18.–Derechos del alumnado: Todo el alumnado poseerá idénticos derechos y obligaciones dentro de la E.D.M., sin discriminaciones de ningún tipo. Tiene derecho a:

–Participar en entrenamientos a un nivel compatible con su madurez y facultades, acorde a la estructura deportiva de la E.D.M. y de los criterios técnicos de la Entidada convenida.

–Participar en competiciones oficiales reconocidas por el P.M.D.B. para el ámbito de E.E.D.D.M.M., a un nivel compatible con su madurez y facultades, acorde a la regulación de cada Federación Deportiva, al criterio técnico de la Entidad convenida y a lo regulado en la presente Normativa (artículos 25, 26, 27 y 28).

–Contar, en la medida de lo posible, con un monitorado y coordinación deportiva suficientemente cualificados.

–Ser equipado con la indumentaria mínima imprescindible para competir con dignidad, acorde a lo establecido en el artículo 60.3.

–Ser tratado con dignidad.

–Tener igualdad de oportunidades.

–Participar en un medioambiente sano y seguro.

19.–Deberes del alumnado: La condición de alumno-a en las E.E.D.D.M.M., obliga a:

–Observar en todo momento un comportamiento correcto con respecto a sus compañeros-as, monitorado, responsables de la Entidad convenida, cuerpo arbitral, contrincantes, público, personal de instalaciones deportivas...

–Seguir las indicaciones técnicas y de comportamiento marcadas por el monitorado y responsables de la Entidad convenida, así como por el personal de las instalaciones deportivas.

–Respetar la normativa de uso de instalaciones del P.M.D.B. y otras instalaciones donde desarrolle la actividad.

–Participar en los entrenamientos marcados por la Entidad convenida, salvo causa comunicada previamente y suficientemente justificada.

–Participar en las competiciones marcados por el Club Deportivo, acorde a lo regulado en la presente Normativa.

–Realizar los pagos y presentar de documentación obligatoria en los plazos estipulados.

Del régimen sancionador

20.–Régimen Sancionador: El presente régimen sancionador es de aplicación en todas las E.E.D.D.M.M., pudiendo sufrir posteriores desarrollos por parte de cada Entidad convenida, previa aprobación por parte de la Junta Rectora del P.M.D.B.

21.–Facultades: Corresponde a la Presidencia del P.M.D.B. la adopción de medidas sancionadoras para el alumnado, con el objetivo de salvaguardar el cumplimiento de esta Normativa.

El monitorado, coordinación deportiva y responsables de la Entidad convenida están facultados para amonestar verbalmente e incluso expulsar del entrenamiento y/ competición al alumnado, cuando estos hagan caso omiso de las amonestaciones verbales, al margen de la posterior sanción que se pueda imponer al infractor. En caso de expulsión, se mantendrá la custodia del alumno-a hasta la finalización de la sesión.

22.–Tipificación de las faltas: Las faltas se clasificarán en: Faltas leves, graves y muy graves.

22.1. Serán faltas leves:

–No respetar la normativa específica para cada espacio deportivo.

–Utilización inadecuada de las instalaciones, equipamiento o material deportivo.

–Introducir comida, bebidas o cualquier otro elemento que pueda provocar desperfectos o ensuciar las instalaciones deportivas.

–No atender las indicaciones del monitorado, coordinación deportiva y responsables de la Entidad convenida.

–No atender las indicaciones del personal de las instalaciones.

22.2. Serán faltas graves:

–La reiteración de tres faltas leves.

–Provocar y/o participar en riñas y/o agresiones físicas y/o verbales.

–Ensuciar o deteriorar deliberadamente las instalaciones, equipamiento o material deportivo.

–Mantener y/o entregar en mal estado de conservación y/o limpieza la indumentaria cedida por la E.D.M. para la competición.

–Cualquier incumplimiento que se considere pueda afectar a la seguridad del alumnado o del mismo infractor.

–Cualquier acción u omisión que provoque grave alteración del orden dentro de las instalaciones deportivas o durante la participación en la actividad de la E.D.M.

22.3. Serán faltas muy graves:

–La reiteración de tres faltas graves.

–Cometer tres infracciones graves en el plazo de un año.

–Sustraer material deportivo o pertenencias de terceros.

–Agredir física o verbalmente, o faltar al respeto a otras personas durante la participación en la actividad de la E.D.M.

–Actuaciones que por su relevancia deterioren la convivencia, orden y seguridad Durante su participación en la actividad de la E.D.M.

–El impedimento o la grave y relevante obstrucción al normal funcionamiento de la E.D.M.

–Los actos de deterioro grave y relevante de instalaciones, equipamientos o material deportivo.

23.–Sanciones.

23.1. Las faltas leves conllevarán una sanción de privación temporal de entrenamientos y partidos que oscilará entre 3 y 5 días. Asimismo, conllevarán una multa por importe de entre 25 y 60 euros y la obligación de reponer los daños causados.

Las faltas leves prescribirán a los seis meses y las sanciones impuestas por faltas leves prescribirán al año.

23.2. Las faltas graves conllevarán una sanción de privación temporal de entrenamientos y partidos que oscilará entre 15 días y 1 mes. Asimismo, conllevarán una multa por importe de entre 61 y 300 euros y la obligación de reponer los daños causados.

Las faltas graves y las sanciones impuestas por faltas graves prescribirán a los dos años.

23.3. Las faltas muy graves conllevarán una sanción que oscilará entre la privación temporal de entrenamientos y partidos durante 1 mes y la privación definitiva y baja de la E.D.M., al margen de las acciones que legalmente pueda emprender el P.M.D.B. contra el infractor. Asimismo, conllevarán una multa por importe de 301 y 600 euros y la obligación de reponer los daños causados.

Las faltas muy graves y las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años.

24.–Procedimiento sancionador.

24.1. El incumplimiento de cualquiera de las normas establecidas en la presente Normativa podrá conllevar la expulsión preventiva de la E.D.M., por parte de cualquier monitor-a, coordinación deportiva o persona responsable de la Entidad convenida.

La expulsión será aplicable al día en que se comete la sanción, salvaguardando la tutela del alumno-a hasta el fin de la sesión de entrenamiento y comunicándolo inmediatamente a la coordinación deportiva y al padre, madre y/o tutor-a legal.

24.2. La coordinación deportiva de la E.D.M. remitirá un informe y los datos del infractor al P.M.D.B. para que sean adoptadas las medidas sancionadoras oportunas en base a esta Normativa.

De la competición

25.–La competición enmarcada dentro de las E.E.D.D.M.M. se entiende como un elemento importante, pero en ningún caso determinante, del proceso de enseñanza, siendo tratado en todo momento como un medio y no como un fin de la actividad del monitorado y la coordinación deportiva de la E.D.M.

26.–Los criterios técnicos establecidos por la Entidad convenida deben de respetar y ser coherentes con los objetivos recogidos en el artículo 7, con los derechos y deberes del alumnado recogidos en el artículo 18 y con el resto de esta Normativa. El P.M.D.B se reserva el derecho de revisar y reajustar dichos criterios si se observa alguna incompatibilidad.

27.–La condición de alumno-a de las E.E.D.D.M.M. da derecho a la participación en las competiciones recogidas en el artículo 42 del presente Normativa.

Excepcionalmente, con el objeto de garantizar la seguridad física del alumno-a, la Entidad convenida podrá limitar temporalmente el derecho del alumnado a competir.

28.–El alumno-a podrá renunciar voluntariamente a participar en competición oficial, participando únicamente en los entrenamientos. Dicha renuncia no implica la reducción en la cuota obligatoria.

La recuperación del derecho a competir no podrá ser exigida posteriormente, salvo que existan plazas federativas disponibles.

De la información a padres, madres y/o tutores legales

29.–Reunión inicial: La Entidad convenida, al inicio de la temporada, convocará una reunión para informar a padres, madres y/o tutores legales sobre la normativa y funcionamiento de la E.D.M.

29.1. Asistentes por parte de la Entidad convenida: Como mínimo la coordinación deportiva.

29.2. Período: Dentro de las primeras cuatro semanas desde el inicio del a temporada. Se comunicará al P.M.D.B. la fecha, hora y lugar de celebración de la reunión-es.

29.3. Contenidos: Como mínimo, se informará de:

–Organigrama y funcionamiento de la Entidad.

–Criterios técnicos, didácticos y metodológicos aplicables a las sesiones de entrenamiento.

–Criterios técnicos, didácticos y metodológicos aplicables a la competición.

–Derechos, obligaciones del alumnado, así como el régimen sancionador.

–Funciones de los padres, madres y/o tutores legales.

–Procedimiento y medios de comunicación entre la Entidad y los padres, madres y/o tutores legales.

–Procedimiento de actuación ante necesidad de asistencia sanitaria.

–Procedimiento de renovación de plazas para temporadas posteriores.

–Explicación y justificación de la aportación voluntaria (cuantía y finalidades).

–Enlace de página web para la consulta de la Normativa de las E.E.D.D.M.M.

29.4. Medios para la información: Verbal en la reunión y con documentación por escrito que se facilitará por correo electrónico o en formato papel si no se dispone de este medio de comunicación.

30.–Comunicación continua: La Entidad establecerá medios de comunicación (correo electrónico, whatsapp, mensajes de texto...) para informar sobre competiciones, anulación de entrenamientos, falta de asistencia no informada previamente, o cualquier otra noticia o circunstancia de interés.

De las inscripciones

31.–Las inscripciones para las E.E.D.D.M.M. se realizarán acorde a la criterios expuestos en esta Normativa, no considerándose válida, ni susceptible de subvención alguna, por parte del P.M.D.B., toda inscripción ajena a esta.

32.–Fases de inscripción.

Acorde a los criterios de prioridad de participación recogidos en esta normativa se plantean las siguientes fases de inscripción:

–Renovaciones-Inscripción de alumnado participante en la temporada anterior.

–Inscripción de nuevo alumnado.

33.–Renovaciones-Inscripción de alumnado participante en la temporada anterior.

33.1. Órganos de inscripción:

–El P.M.D.B. en actividades dirigidas directamente por esta.

–Las Entidades con convenio en vigor de E.E.D.D.M.M.

33.2. Fechas: Se desarrollará durante el mes de mayo, al menos durante 15 días naturales.

33.3. Publicidad: El P.M.D.B. no realizará publicidad entre los vecinos-as de Burlada, ya que se trata de alumnado que está presente en la E.E.D.D.M.M.

33.4. Procedimiento: El órgano de inscripción es el responsable de comunicar a todos los padres, madres y/o tutores legales las fechas de inicio y fin, normativa y efectos de este periodo de inscripción. En la información se recogerá, al menos, los siguientes datos:

–Plazo para la renovación.

–Datos a aportar.

–Cuota obligatoria y forma de pago.

–Indicación expresa de que la no realización del pago o la entrega de documentación en los plazos previstos supondrá la pérdida de reserva para la temporada siguiente.

–Advertencia riesgo continuidad: En los casos en que no se pueda garantizar la creación de equipos-grupos para la siguiente temporada se informará expresamente de dicha circunstancia a los padres, madres y/o tutores legales del alumnado implicado durante el periodo de renovación.

Se hará uso de todos los medios disponibles para informar sobre la fase de renovación de plazas, disponiendo de medios que puedan certificar, ante una posible reclamación, que la información ha sido trasladada y recibida por los padres, madres y/o tutores legales.

–Correo electrónico a padres, madres y/o tutores legales con acuse de recibo.

–Listado de alumnado con firma de padre, madre y/o tutor legal que constate que la información ha sido entregada.

–Otros medios a utilizar (no considerados como medio de certificación): Redes sociales, carteles en las instalaciones deportivas, whatsapp, cartas a domicilio sin acuse de recibo...

El órgano de inscripción establecerá un periodo de comprobación y confirmación de alumnado que no desea renovar, con el objeto de evitar errores administrativos por parte del órgano gestor y/o gestiones incorrectas por parte de padres, madres y/o tutores legales.

Se recomienda el archivo de la comunicación de renuncia de la plaza por parte de padres, madres y/o tutores legales.

–Correo electrónico de renuncia por parte de padres, madres y/o tutores legales.

–Documento de renuncia escrito firmado por padre, madre y/o tutor legal.

–Relación de llamadas telefónicas, con la colaboración de los recursos administrativos del P.M.D.B., en las que se recoja, fecha, hora, interlocutor y contenido de la llamada si la renuncia se ha confirmado por vía telefónica.

Una vez finalizado el plazo de renovación, durante el mes de junio, las Entidades convenidas informarán al P.M.D.B. de las plazas libres para nuevo alumnado, que será trasladado a la publicidad de E.E.D.D.M.M.

33.5. Otras circunstancias y aclaraciones sobre renovaciones:

–La inscripción se considerará definitiva cuando el alumno-a, realice el pago de la Cuota Obligatoria y presente la documentación requerida.

–El incumplimiento de los plazos de pago y/o presentación de la documentación implica la pérdida automática de la reserva de la plaza. Si el alumno-a desea reincorporarse a la E.D.M. deberá acogerse a la fase de inscripción de nuevo alumnado.

–El P.M.D.B. o la Entidad convenida no tienen obligación de realizar la devolución de la cuota obligatoria pagada para formalizar la renovación, salvo causa médica suficientemente justificada.

–Las renovaciones serán comunicadas a todo el alumnado, independientemente de su capacidad - rendimiento deportivo u otras características. Queda totalmente prohibido “expulsar” o impedir la renovación de cualquier alumno-a durante el periodo de E.E.D.D.M.M.

–No se permite la realización de inscripciones de nuevo alumnado, quedando totalmente prohibida la realización de “fichajes”, “pruebas de acceso”, o cualquier otra actuación que sea contraria a la presente Normativa.

–En el caso que la demanda para la renovación supere la capacidad de la Estructura Deportiva y de los recursos económicos y de instalaciones deportivas del P.M.D.B. y/o del Club Deportivo, los criterios a adoptar a la hora de seleccionar los alumnos con plaza disponible para la temporada siguiente serán:

 • Primero: Empadronamiento en Burlada.
 • Segundo: Sorteo.

34.–Inscripción de nuevo alumnado.

34.1. Órganos de inscripción: Salvo casos excepcionales, el P.M.D.B. será el responsable de las inscripciones del nuevo alumnado.

34.2. Fechas: Se desarrollarán a finales del mes de agosto y principios del mes de septiembre. En determinadas modalidades deportivas se permitirá una modificación de dichos periodos, siempre que razones de carácter deportivo así lo aconsejen.

34.3. Publicidad: El P.M.D.B. publicitará entre los vecinos-as de Burlada la información concerniente a fechas, procedimiento, plazas disponibles y Cuota Obligatoria para la participación de nuevo alumnado en las E.E.D.D.M.M.

Se hará uso, al menos, de información escrita buzoneada y página web del Ayuntamiento de Burlada.

34.4. Procedimiento: El P.M.D.B. abrirá un plazo para la preinscripción por parte de los interesados.

Una vez finalizado dicho plazo se asignarán las plazas en función de las plazas disponibles para cada grupo. En el caso de existir mayor demanda que oferta de plazas se procederá a un sorteo, dando prioridad a las personas preinscritas con empadronamiento en Burlada.

Las personas sin plaza asignada quedarán incluidas en una lista de espera, acorde al orden establecido por el sorteo, dando prioridad a las personas empadronadas en Burlada.

Las personas apuntadas fuera de plazo se incluirán en la lista de espera, por orden de preinscripción.

Una vez obtenido el proceso de asignación de plazas, el P.M.D.B. facilitará a las Entidades convenidas el listado de perdonas admitidas y de lista de espera, para los cobros y resto de gestiones.

34.5. Otras Circunstancias y Aclaraciones sobre las inscripciones de nuevo alumnado:

–La inscripción se considerará definitiva cuando el alumno-a, realice el pago de la Cuota Obligatoria y presente la documentación requerida, disponiendo de 15 días naturales desde la confirmación de la disponibilidad de la plaza.

–El incumplimiento de los plazos de pago y/o presentación de la documentación implica la pérdida automática de la reserva de la plaza.

–La incorporación de nuevo alumnado estará sujeta a la disponibilidad de plazas libres y al procedimiento recogido en el artículo 34.4, quedando totalmente prohibido la realización de “pruebas de acceso”, “fichajes” o cualquier otra actuación que sea contraria a la presente Normativa.

35.–Hoja de preinscripción: A la hora de realizar la preinscripción, el alumnado deberá aportar los siguientes datos:

–Nombre y dos apellidos del alumno-a.

–Fecha nacimiento del alumno-a.

–Número del Documento Nacional de Identidad del alumno-a.

–Domicilio y Código Postal.

–Empadronamiento (si o no).

–Nombre y dos apellidos del padre, madre y/o tutor legal.

–Teléfono fijo del padre, madre y/o tutor legal.

–Teléfono móvil del padre, madre y/o tutor legal.

–Correo electrónico del padre, madre y/o tutor legal.

–Alta en Seguridad Social (si o no). Especificar seguro en el caso de otros.

Los datos recogidos en la hoja de preinscripción se acogerán a la legislación vigente en la Protección de Datos de Carácter Personal. Del mismo modo, en la hoja de preinscripción se marcarán aspectos tales como la obligatoriedad por parte del alumno-a de comunicar cualquier modificación en los datos, la finalidad de la recogida de los datos, información sobre los derechos de acceso, rectificación, cancelación e indemnización y el responsable del fichero será el P.M.D.B.

En el proceso de inscripción se establecerán los medios necesarios para conocer la preferencia lingüística del alumnado en su participación en las E.E.D.D.M.M.

La preinscripción en cualquiera de las E.E.D.D.M.M. implica que los tutores del alumno-a menor conocen las características de la actividad y su requerimiento físico y que reconocen que el alumno-a reúne las condiciones físicas y no existe ningún impedimento médico para la realización de la actividad.

De la publicidad de las escuelas deportivas municipales

36.–Medios de información: Los medios a utilizar para informar a la ciudadanía sobre los aspectos relacionados con las E.E.D.D.M.M. serán:

–Normativa de E.E.D.D.M.M.

–Publicidad por escrito en las instalaciones deportivas y en el Ayuntamiento de Burlada.

–Publicidad por escrito buzoneada.

–Publicidad en la página Web municipal.

–Teléfono de las oficinas del P.M.D.B.

37.–Datos a publicitar: Los datos a recoger en la publicidad serán:

–Tipo de actividad.

–Entidad responsable de la E.D.M.

–Duración de la actividad.

–Edades a las que va dirigida.

–Instalación y horario en la que se desarrolla la actividad (especificando por edades o nivel técnico cuando sea posible).

–Plazas disponibles (especificando por edades o nivel técnico cuando sea posible).

–Cuota obligatoria.

–Información sobre inscripción (plazos, horarios, órgano de inscripción).

–Normativa esencial de las E.E.D.D.M.M., contendrá como mínimo:

 • Normativa inscripción / prioridad del alumnado.
 • Referencia a la existencia de Normativa de E.E.D.D.M.M.
 • Recomendación de seguro y reconocimiento médico previo.

38.–Plazo de publicación: La publicidad por escrito para las inscripciones de nuevo alumnado se hará pública (página web, buzoneo y en instalaciones) con una antelación mínima de 7 días respecto al día de inicio de las inscripciones.

39.–Publicidad por parte de las Entidades convenidas: Las Entidades convenidas podrán publicitar su modalidad deportiva a través de los medios que estimen oportuno, respetando siempre los criterios marcados por el P.M.D.B. y la presente Normativa.

De la cuota obligatoria en las escuelas deportivas municipales

40.–El P.M.D.B. establecerá la Cuota Obligatoria a satisfacer para la participación en las E.E.D.D.M.M. El pago de la Cuota Obligatoria permitirá al alumnado el disfrute de los derechos recogidos en el artículo 18 de la presente normativa.

41.–La Cuota Obligatoria será íntegramente satisfecha por todos los participantes, sin verse modificada por ninguna circunstancia. Las posibles excepciones o modificaciones de esta norma precisarán del desarrollo y aprobación de la misma por parte del P.M.D.B.

Las Entidades convenidas informarán, para su estudio, al P.M.D.B. de aquellos casos de personas empadronadas en Burlada, en los que por circunstancias personales, económicas o de cualquier otra índole, se entienda que no se puede hacer frente al pago de la Cuota Obligatoria. Se considerará al alumno-a con alta cautelar en la E.D.M. hasta la resolución por parte del P.M.D.B.

42.–El P.M.D.B. establecerá una Cuota Obligatoria igual para todas las E.E.D.D.M.M., independientemente del número y tiempo de sesiones de entrenamiento y competición, nivel deportivo u otras circunstancias. El P.M.D.B. podrá marcar una Cuota Obligatoria Diferenciada para alguna modalidad deportiva y/o grupo de edad concreto, siempre que se entienda que las exigencias técnicas y económicas esenciales de la modalidad así lo justifican.

43.–El pago de la Cuota Obligatoria no implica la inscripción automática en las E.E.D.D.M.M., sino que, se entiende como una parte imprescindible, pero no vinculante, en el proceso de inscripción.

44.–El pago de la Cuota Obligatoria se realizará de la siguiente forma:

–Actividades dirigidas por Entidades convenidas: Se pagará directamente a la Entidad convenida.

–Actividades dirigidas directamente por el P.M.D.B.: Se pagará al P.M.D.B.

45.–Las Entidades convenidas son los responsables de realizar los cobros en la E.D.M. que desarrolle, no pudiendo reclamar al P.M.D.B. el ingreso de las cantidades obtenidas por la Cuota Obligatoria en caso de robo, pérdida, impago u otras circunstancias.

46.–El nuevo alumnado dispondrá de 15 días naturales, tras su confirmación como alumno-a en las E.E.D.D.M.M, para proceder al pago de la Cuota Obligatoria.

Se presentará copia del justificante del pago a la coordinación deportiva de la E.D.M.

47.–Cálculo de Cuota Obligatoria para incorporaciones de nuevo alumnado a lo largo de la temporada: El nuevo alumno-a pagará la parte proporcional en función de los meses que va a participar hasta la finalización de la E.D.M., más los gastos en los que la E.D.M. tenga que incurrir en conceptos federativos y otros posibles gastos que puedan ser aplicables directamente al alumno-a y/o al grupo del que forme parte.

48.–Devolución de la Cuota Obligatoria:

48.1. Situaciones admisibles para devolución de la cuota:

–Por renuncia voluntaria del participante (no aplicable al pago por renovación): sólo aplicable hasta transcurridos 15 días naturales desde el primer día de entrenamiento del alumno-a a los entrenamientos de la E.D.M., siempre y cuando el participante presente en fecha y por escrito la renuncia voluntaria a su participación.

–Por suspensión permanente del servicio: En los casos en los que el P.M.D.B. y/o la Entidad convenida se vea obligado a suspender con carácter permanente el funcionamiento de la E.D.M. Se devolverá la Cuota Obligatoria a aquellos participantes que lo soliciten por escrito.

–Por causa médica: Cuando el interesado alegue alguna causa médica que le impida la realización de la actividad de forma continuada, presentando en todo momento informe médico que lo certifique. El origen de la causa médica que le impida realizar la actividad deberá de haber surgido una vez iniciada la E.D.M.

48.2. Cuantía de la devolución: Se devolverá la parte proporcional en función de los meses pendientes hasta la finalización de la E.D.M., estimando una duración total de 8,5 meses. Previamente al cálculo, se descontarán los gastos en los que haya incurrido la E.D.M. en conceptos federativos y otros posibles gastos que puedan ser aplicables directamente al alumno-a y/o al grupo del que formaba parte.

De la aportación voluntaria en las escuelas deportivas municipales

49.–Las Entidades convenidas podrán solicitar a los participantes de la E.D.M. el pago de una cantidad suplementaria de carácter voluntario, denominada Aportación Voluntaria.

La “Aportación Voluntaria” engloba la aportación económica directa por parte del alumnado, la venta de boletos, camisetas... y cualesquiera otras acciones que supongan un aumento de ingresos en el Club por parte del alumnado.

50.–Los servicios y derechos del alumnado recogidos en esta Normativa y concretada cada año en la estructura deportiva y en las aportaciones económicas del P.M.D.B. no sufrirán ninguna modificación, ni tienen ningún tipo de vinculación, con el concepto de Aportación Voluntaria.

51.–La Entidad convenida informará, obligatoriamente, por escrito a los participantes y al P.M.D.B. de la Aportación Voluntaria que se vaya a solicitar, indicando claramente los siguientes extremos:

–El carácter voluntario del pago.

–Su desvinculación con los servicios y derechos de las E.E.D.D.M.M.

–La cuantía económica y su clara diferenciación con la Cuota Obligatoria.

–Temporada de aplicación.

–Destino, objeto de los ingresos obtenidos por estas aportaciones, detallando el presupuesto de cada uno de ellos.

52.–Los ingresos obtenidos a través de la Aportación Voluntaria se destinarán obligatoriamente a áreas estrictamente deportivas y que impliquen un suplemento a los servicios y derechos recogidos en la presente Normativa y concretada cada año en la estructura deportiva y en las aportaciones económicas del P.M.D.B.

–Actividades extraordinarias organizadas por la Entidad.

–Actividades extraordinarias en las que participe la Entidad.

–Participación en competición oficial que se encuentre fuera del ámbito de la E.D.M.

–Compra de vestuario no considerado como esencial por el P.M.D.B.

–Compra de material deportivo específico no subvencionado.

–Publicaciones, cursos y charlas organizadas por la Entidad.

–Cursos de formación para monitorado y coordinación.

–Otros servicios adicionales.

53.–El P.M.D.B. queda, más allá de lo recogido en el presente Normativa, totalmente desvinculado de la regulación y gestión de la Aportación Voluntaria, al entender que se encuentra dentro del ámbito privado de actuación de la Entidad y no relacionado con el convenio de E.E.D.D.M.M. firmado con cada Entidad.

De las aportaciones del Patronato Municipal de Deportes de Burlada

54.–El P.M.D.B. aportará a las Entidades con convenio de colaboración en vigor de E.E.D.D.M.M., apoyo y asesoramiento técnico, cesión gratuita de sus instalaciones deportivas y subvenciones de carácter económico, acorde a la disponibilidad de recursos técnicos, económicos y humanos de que disponga y a la estructura deportiva de cada temporada.

55.–La subvención económica del P.M.D.B. será compatible con otras posibles subvenciones y aportaciones de otras Entidades públicas o privadas, si bien la suma de todas las posibles aportaciones no podrán suponer superávit para la Entidad.

56.–Las aportaciones del P.M.D.B. a través de las líneas de cesión de instalaciones y subvención económica de E.E.D.D.M.M. se limita a las actuaciones y gastos originados por la preparación y competición en las siguientes competiciones oficiales:

–Juegos Deportivos de Navarra.

–Otras competiciones, de ámbito local y regional, reconocidas oficialmente para las disciplinas y/o categorías no incluidas en los Juegos Deportivos de Navarra, previa conformidad por parte del P.M.D.B.

57.–Dichas aportaciones estarán sujetas al respeto por parte de la Entidad convenida de la presente Normativa y a la presentación de las memorias y justificaciones necesarias.

58.–Elaboración de presupuestos: En los meses de octubre y noviembre de la temporada deportiva en curso, el Coordinador Deportivo del P.M.D.B. mantendrá reuniones con los responsables de cada Entidad convenida con el fin de analizar, valorar y acordar la subvención económica a aportar por el P.M.D.B. En dicha reunión se ha de presentar por escrito la siguiente documentación:

–Anexo 2.

–Listado definitivo de alumnado de la E.D.M., presentando los listados por cada grupo de entrenamiento - competición y / o categoría. En cada listado se recogerán los datos referidos en el artículo 35 de la presente Normativa.

59.–Subvención por Recursos Humanos: En la presenta partida se contemplan los gastos en coordinación y en monitorado de la E.D.M.

59.1. Subvención por Coordinación:

–Objeto: Gastos en asesoría, secretaría, gestión y dirección técnica y deportiva de la E.D.M.

–Criterio cálculo: Aportación fija por número de alumnos-as.

59.2. Subvención por Monitorado:

–Objeto: Gastos en entrenamiento, preparación física y otros relacionados directamente con la práctica y enseñanza deportiva.

–Criterio cálculo: Se establecerá 1 monitor-a por cada grupo. Los criterios para establecer esta aportación se establecerán en función de:

 • Titulación del monitor titular del grupo.
 • Horas de entrenamiento semanal, acorde a la estructura deportiva establecida por el P.M.D.B.

–Documentación cálculo: Se presentará cumplimentado el Anexo 2, junto a la documentación acreditativa de la titulación del monitorado. No se exigirá dicha documentación en futuras convocatorias salvo cambio en la titulación del monitor-a.

59.3. Gestión:

–La subvención obtenida en los cálculos es considerada como gasto máximo a subvencionar, por lo que el P.M.D.B. no sufragará los déficits que se generen en la presente partida.

–Se autoriza un trasvase de un máximo del 25% de la partida de coordinación a la partida de monitorado y viceversa, no aceptándose mayores desviaciones entre partidas.

–Se autoriza la libre distribución de la subvención de monitorado por parte del Club, atendiendo a criterios razonados como la existencia de varios monitores-as por grupo, monitorado especializados en preparación física o en puestos deportivos específicos... Los criterios de reparto deben de ser razonados y razonables y explicados en el documento del cálculo de la aportación (Anexo 2).

59.4. Justificación:

–Se justificará presentando el Anexo 5, no siendo obligatorio presentar los justificantes de gastos, salvo solicitud expresa por parte del P.M.D.B.

–El P.M.D.B., entenderá como válidos los siguientes documentos:

 • Recibí firmado por parte del beneficiario en el que se especifique el carácter de la compensación, fecha pago, cantidad y concepto y periodo por el que se compensa.
 • Transferencia bancaria del Club al beneficiario, en el que se recoja en el concepto el concepto y periodo de la compensación.
 • Factura por parte de empresa en el caso de servicios de gestión, asesoría y otros relacionados con esta aportación.

60.–Subvención por recursos materiales: En la presenta partida se contemplan los gastos en material de oficina, material deportivo y equipaciones deportivas.

60.1. Subvención por material de oficina:

–Objeto: Gastos en papelería, fotocopias, teléfono, Internet y otros suministros para la gestión de la E.D.M.

–Criterio cálculo: Aportación fija por número de alumnos-as.

60.2. Subvención por material deportivo:

–Objeto: Compra de material deportivo para los entrenamientos y competición de la E.D.M.

–Criterio cálculo: Aportación fija por número de alumnos-as.

60.3. Subvención por indumentaria deportiva:

–Objeto: Compra de indumentaria deportiva para la competición, respetando lo recogido en el artículo 18 de la presente Normativa.

La indumentaria es propiedad de la E.D.M. y deberá de ser devuelta al final de cada temporada.

–Gastos excluidos: No serán objeto de esta subvención el gasto en indumentaria deportiva superior a la imprescindible para el desarrollo de la competición (chándal, bolso, abrigo...), entendiéndose que dicho gasto será asumido por la Entidad convenida y/o padres, madres y/o tutores legales.

–Criterio cálculo: Aportación fija por número de alumnos-as.

–Documentación cálculo: Dada la variabilidad existente en las características competitivas de las distintas E.E.D.D.M.M., la Entidad convenida detallará en el Anexo 2 los criterios de gasto y gestión de la indumentaria deportiva.

El P.M.D.B. podrá autorizar situaciones no acordes a los criterios generales, previa comunicación a través del Anexo 2.

60.4. Gestión:

–La subvención obtenida en los cálculos es considerada como gasto máximo a subvencionar, por lo que el P.M.D.B. no sufragará los déficits que se generen en la presente partida.

–Se autoriza la libre distribución de la subvención total por recursos materiales, el libre trasvase entre partidas, siempre que se garantice la calidad del servicio.

60.5. Justificación:

–Se justificará presentando el Anexo 6, no siendo obligatorio presentar los justificantes de gastos, salvo solicitud expresa por parte del P.M.D.B.

–El P.M.D.B., entenderá como válidos los siguientes documentos:

 • Factura por parte de proveedor, acompañada del justificante de pago.
 • Ticket de compra para los gastos que no superen los 60,00 euros.

61.–Subvención por Desplazamientos: En la presenta partida se contemplan los gastos generados por los desplazamientos necesarios para el desarrollo de la E.D.M.

–Objeto: Los gastos reconocidos son:

 • Desplazamientos de monitorado, coordinación y directiva a las competiciones reconocidas en las E.E.D.D.M.M. (artículo 56), reuniones y cursos de formación relacionados con la actividad de la E.D.M.
 • Desplazamientos de equipo-grupos a fases finales de Juegos Deportivos de Navarra.
 • Desplazamientos de equipo-grupos a competiciones concretas que, por las características extraordinarias de la competición y/o la E.D.M., sean previamente autorizadas por el P.M.D.B.

–Gastos excluidos: Como criterio general, salvo autorización expresa del P.M.D.B., no serán objeto de esta subvención el gasto en desplazamiento del alumnado de E.E.D.D.M.M. a la competición, entendiéndose que es responsabilidad de los padres, madres y/o tutores legales y/o del organizador de la competición.

–Criterio cálculo: Aportación fija por número de alumnos-as.

61.1. Gestión:

–La subvención obtenida en los cálculos es considerada como gasto máximo a subvencionar, por lo que el P.M.D.B. no sufragará los déficits que se generen en la presente partida.

–El desplazamiento de alumnado, en los casos previamente autorizados, deberá realizarse a través de transporte público o de empresas de transporte. El P.M.D.B. y la Entidad convenida no asumirá ninguna responsabilidad en el transporte del alumnado.

61.2. Justificación:

–Se justificará presentando el Anexo 7, no siendo obligatorio presentar los justificantes de gastos, salvo solicitud expresa por parte del P.M.D.B.

–El P.M.D.B., entenderá como válidos los siguientes documentos:

 • Factura por parte de la empresa de transporte, acompañada del justificante de pago.
 • Ticket de transporte público.
 • Recibí del propietario del vehículo y tickets de peaje en los desplazamientos autorizados en vehículo privado. Se establecerá una cantidad a compensar por kilómetro.

62.–Subvención por Gastos Federativos: En la presenta partida se contemplan los gastos generados para poder participar en las competiciones recogidas en el artículo 56 de la presente Normativa.

–Objeto: Los gastos reconocidos son:

 • Licencias de alumnado y monitorado de la E.D.M.
 • Mutualidades.
 • Inscripción de equipos en las competiciones.
 • Multas federativas cuya responsabilidad sea atribuible al P.M.D.B.
 • Arbitrajes en competición oficial.
 • Otros conceptos federativos imprescindibles para permitir la participación.

–Gastos excluidos: No se considerarán susceptibles de subvención los siguientes gastos:

 • Licencias y mutualidades superiores a las necesarias para participar en las competiciones recogidas en el artículo 56.
 • Reconocimientos médicos (a cargo del alumnado).
 • Fianzas, avales y similares.
 • Altas federativas del Club.
 • Multas federativas cuya responsabilidad no sea atribuible al P.M.D.B.
 • Arbitrajes en partidos amistosos.

–Criterio cálculo: En función de la previsión de la Entidad convenida recogida en el Anexo 2.

62.1. Gestión: La subvención obtenida en los cálculos es considerada un presupuesto de gasto que podrá ser incrementada en función de la documentación presentada en la justificación de gastos. El P.M.D.B. compensará el posible déficit generado en este concepto.

62.2. Justificación:

–Se justificará presentando el Anexo 8, siendo obligatorio, en todos los casos, presentar los justificantes de gastos.

–El P.M.D.B., entenderá como válidos los siguientes documentos:

 • Factura por parte de la Federación Deportiva correspondiente, acompañada del justificante de pago.
 • Recibí firmado del árbitro-a, acorde a los documentos utilizados por cada Federación Deportiva.

63.–Subvención por Contratación de Seguros: En la presenta partida se contemplan los gastos generados por la contratación de las pólizas exigidas legalmente.

–Objeto: Contratación de Pólizas de Seguros.

–Criterio cálculo: El P.M.D.B. aportará la cuantía total de las pólizas.

Con el objeto de una mayor eficiencia económica y de obtener de pólizas que cubran los riesgos establecidos legalmente, el P.M.D.B. podrá proponer a las Entidades convencidas la contratación de pólizas conjuntas entre varios Clubes.

63.1. Gestión: La subvención obtenida en los cálculos es considerada como gasto máximo a subvencionar, por lo que el P.M.D.B. no sufragará los déficits que se generen en la presente partida, salvaguardando en todos los casos la viabilidad de la contratación.

63.2. Justificación:

–Se justificará presentando el Anexo 9, no siendo obligatorio presentar los justificantes de gastos, salvo solicitud expresa por parte del P.M.D.B.

–El P.M.D.B., entenderá como válidos los siguientes documentos:

 • Factura por parte de la correduría de seguros, acompañada del justificante de pago.

64.–Subvención por Actividades Extraordinarias: En la presenta partida se contemplan los gastos generados por la organización o por la participación de la E.D.M. en actividades extraordinarias.

–Objeto: Gastos originados por la organización o por la participación de una actividad deportiva de carácter extraordinario y no contemplada en las competiciones reconocidas en el artículo 56 de la presente Normativa. Los gastos reconocibles son:

 • Desplazamientos, manutención y alojamientos.
 • Material deportivo.
 • Inscripciones.
 • Entrenadores, guías, animadores, etc.
 • Gastos de organización.
 • Trofeos, diplomas.

La Entidad convenida tendrá que optar por la subvención por organización o por la subvención por participación, no pudiendo beneficiarse de ambas subvenciones.

Esta subvención imposibilita la presentación de la actividad a otras convocatorias de subvenciones del P.M.D.B. y del Ayuntamiento de Burlada.

–Gastos excluidos: No se considerarán susceptibles de subvención:

 • Las actividades que no beneficien, al menos, al 50% del alumnado de la E.D.M.
 • Las actividades que no respeten los objetivos fundamentales y el resto de articulado de la presente Normativa.
 • Las actividades que ya se realicen, promocionen o subvencionen desde el P.M.D.B. o el Ayuntamiento de Burlada.
 • Las actividades que se consideren particulares o de interés exclusivamente privado.
 • Las actividades propias de la labor ordinaria de la Entidad.
 • Las actividades que se consideren elitistas.
 • Las actividades cuyo fin esencial no sea deportivo.
 • Los gastos en materiales de uso ordinario para la Entidad que no se hayan adquirido específicamente para la actividad.
 • Los gastos ya subvencionados desde este Patronato en razón a otras convocatorias.
 • Los gastos que no sean estrictamente necesarios o que se consideren excesivos para poder desarrollar la actividad.

–Criterio cálculo:

 • Subvención por Organización: Aportación fija por número de alumnos-as.
 • Subvención por Participación: Aportación fija por número de alumnos-as.

64.1. Gestión: La subvención obtenida en los cálculos es considerada como gasto máximo a subvencionar, por lo que el P.M.D.B. no sufragará los déficits que se generen en la presente partida.

64.2. Justificación:

–Se justificará presentando el Anexo 10, no siendo obligatorio presentar los justificantes de gastos, salvo solicitud expresa por parte del P.M.D.B.

–El P.M.D.B., entenderá como válidos los siguientes documentos:

 • Factura por parte de proveedor, acompañada del justificante de pago.
 • Ticket de compra para los gastos que no superen los 60,00 euros.
 • Recibí firmado por parte del beneficiario en el que se especifique el carácter de la compensación, fecha pago, cantidad y concepto y periodo por el que se compensa.
 • Transferencia bancaria del Club al beneficiario, en el que se recoja en el concepto el concepto y periodo de la compensación.
 • Factura por parte de empresa en el caso de servicios de gestión, asesoría y otros relacionados con esta aportación.

65.–Subvención Apoyo a la Formación: El P.M.D.B. colaborará económicamente con las Entidades convenidas para la formación del monitorado y coordinación de las E.E.D.D.M.M. El P.M.D.B. podrá autorizar la participación en esta subvención a otros Clubes Deportivos de Burlada que no desarrollen actividad de E.E.D.D.M.M.

–Objeto: Gastos en inscripción para acciones formativas y cursos oficiales organizados por Entidades públicas o Federaciones Deportivas.

–Gastos excluidos: No se considerarán susceptibles de subvención:

 • Gastos de inscripción no realizados a cargo de las cuentas de la Entidad o que hayan sido sufragados por el-la discente.
 • Gastos de desplazamiento, alojamiento, manutención.
 • Cursos de formación que no vaya acompañada de titulo que certifique el aprovechamiento del curso.

–Criterio cálculo:

 • Se subvencionará el 50% del gasto, no superando los 200 euros por curso.
 • El P.M.D.B. fijará cada temporada una partida presupuestaria específica para este objeto. En el caso de que la aplicación del primer criterio supere la cantidad disponible en la partida, se repartirá proporcionalmente en función de la subvención que se hubiese otorgado si no existiese límite presupuestario en la partida.

65.1. Gestión: La subvención obtenida en los cálculos es considerada como gasto máximo a subvencionar, por lo que el P.M.D.B. no sufragará los déficits que se generen en la presente partida.

65.2. Justificación:

–Se justificará presentando el Anexo 11, siendo obligatorio, en todos los casos, presentar:

 • Factura por parte de la Federación Deportiva o Entidad Pública organizadora del curso o acción formativa, acompañada de justificante de pago por parte del Club.
 • Titulo que certifique el aprovechamiento del curso o acción formativa.

66.–Subvención por Participación en Campeonatos de España: El P.M.D.B. colaborará económicamente con las Entidades convenidas para la participación del alumnado perteneciente a las E.E.D.D.M.M. en Campeonatos de España.

–Objeto: Gastos de los Clubes por participación en Campeonatos de España.

–Criterio cálculo:

 • El P.M.D.B. fijará cada temporada una partida presupuestaria específica para este objeto.
 • Se aplicarán los mismos criterios que los aplicados en la Convocatoria de Ayudas a Clubes y Entidades Deportivas Privadas Legalmente Constituidas de Carácter Aficionado.

66.1. Gestión: La subvención obtenida en los cálculos es considerada como gasto máximo a subvencionar, por lo que el P.M.D.B. no sufragará los déficits que se generen en la presente partida.

66.2. Justificación:

–Se justificará presentando el Anexo 12, siendo obligatorio, en todos los casos, presentar las facturas justificativas de los gastos presentados.

67.–Pago de Subvención económica: El P.M.D.B. abonará la subvención condicionada en 3 fases:

–El 50% antes del 1 de abril de la temporada deportiva en curso.

–El 25% el día hábil siguiente a la presentación de la memoria deportiva y económica de la E.D.M., acorde a los criterios y documentos recogidos en la presente Normativa.

–El 25% tras la comprobación de la documentación presentada, así como de la documentación adicional solicitada por parte del P.M.D.B., antes del 31 de diciembre del año de finalización de la temporada deportiva implicada.

De la memoria deportiva y económica

68.–Al final de cada temporada deportiva, antes del 31 de julio de cada año, las Entidades con convenio de colaboración en vigor de E.E.D.D.M.M presentarán al P.M.D.B. la memoria deportiva y económica de la temporada recientemente finalizada.

69.–Memoria económica: Presentando cumplimentado el Anexo 3, junto a los ya referidos Anexo 5, Anexo 6, Anexo 7, Anexo 8, Anexo 9, Anexo 10, Anexo 11 y Anexo 12. La justificación debe alcanzar, en todo caso, la totalidad de la subvención concedida, reduciéndose, en su caso, la cantidad a abonar en el último pago en proporción a la cuantía de subvención no justificada.

70.–Memoria Deportiva: Presentando cumplimentado el Anexo 4, en el que se recogerán, al menos, los siguientes datos:

–Funcionamiento general de la E.D.M.

–Participación y resultados más relevantes.

–Principales deficiencias en el funcionamiento, instalaciones y materiales deportivos.

–Propuestas de mejora para la siguiente temporada.

–Necesidades de material para la temporada siguiente.

–Otros aspectos que se deseen trasladar.

71.–Descuentos: Se descontarán aquellas cantidades que no hayan sido debidamente justificadas o que incumplan el objeto y o criterios establecidos en la presente Normativa.

El P.M.D.B. podrá optar, en función del volumen a descontar, por descontar las cantidades en otras convocatorias de subvenciones.